• Druhá časť zápisu

     • Riaditeľka základnej školy oznamuje, že

      v stredu  26. mája 2021  v čase od 14.30  do 18. 00 hod.  sa  v základnej škole  uskutoční druhá fáza zápisu budúcich prvákov na školský rok 2021/2022.   Zákonní zástupcovia  prinesú:

      • Svoj občiansky preukaz
      • Rodný list dieťaťa                obidva doklady  sú potrebné na overenie údajov zadaných
                                                      pri elektronickom prihlasovaní
      • Sumu 12,00 € na prvácke zošity
      • Uznesenie súdu na zverenie dieťaťa do starostlivosti

           Zápis prebehne v pavilóne A ( kde je  2.stupeň a riaditeľňa)  bez  účasti detí. Prosíme rodičov, aby prichádzali v rúškach a s vlastným perom, dodržiavali odstupy. 

     • Prijímanie detí do MŠ

     • OZNAM - Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa

       

      Materská škola, Školská 2, 900 51 Zohor 

      Riaditeľka materskej školy oznamuje, že v  zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podávanie

        žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v termíne

      od 3.5.2021 do 7.5.2021

       

      Podmineky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

      • dieťa, ktoré k 31.8.2021 dovŕšilo 3 roky,
      • pre dieťa, ktoré dosiahlo do 31.8.2021 päť rokov je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprímárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole podľa trvalého bydliska, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít.

       

      Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie do materskej školy doručiť:

      • elektronicky   na webovej stránke  www.mszohor, bude spustená od 03.05.2021 do 07.05.2021 (vytlačiť, podpísať obidvomi  zákonnými zástupcami dieťaťa, potvrdiť detským lekárom a originál vhodiť do schránky materskej školy v danom termíne, alebo priniesť osobne  riaditeľke MŠ),
      • poštou na adresu materskej školy,
      • vhodením do poštovej schránky materskej školy
      • osobne (v termíne  03.05.2021 a 04.05.2021  od 14.30 hod. do 16.00 hod. )

      Ziadost_o_prijatie_na_predprimarne_vzdelavanie.pdf

       

      Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

       

      V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka MŠ rozhodne do 15.júna 2021 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022.

                                                                                                                             

                                                                                                                       Ľubica Mikušová

      riaditeľka materskej školy

     • Od semienka k rastlinke

     • V našej materskej škole tiež realizujeme enviromentálnu výchovu. Zameriavame sa hlavne na učenie prostredníctvom zážitku, kedy sú deti priamymi účastníkmi činnosti a ovplyvňujú jej následný dej. Tohto projektu, ktorý sme nazvali „Od semienka k rastlinke“ sa zúčastňuje každá z tried materskej školy. Deti sú najprv o téme oboznámené teoreticky. Učia sa spoznávať jednotlivé fázy rastu a pestovania rôznych rastlín, kvetov, obilnín a pod. Následne sa svoje teoretické poznatky učia preniesť do praxe. Každá z tried má k dispozícií svoj vyvýšený záhon, na ktorom si sadí rastliny rôzneho druhu: napr. kvety, ovocie, zeleninu, bylinky... Deti spolu s učiteľkou potom tieto rastliny pozorujú. Spoločne sa o ne starajú a polievajú ich. A takto to všetko začalo.

     • Koncoročné fotenie

     • Milí rodičia,

      koncoročné fotenie detí sa uskutoční dňa 4.5.2021 a 5.5.2021 /utorok a stredu/.

      Záujem o fotenie prosím nahlásiť učiteľke na triede.

     • OZNAM

     • Počas letných prázdnin bude prerušená prevádzka materskej školy

      od 2.8.2021 do 31.8.2021.

     • OZNAM

     • Domestos pre školy

      Milí rodičia,

      aj tento rok sme sa zapojili do súťaže Domestos pre školy. S deťmi absolvujeme aktivity vedúce k správnemu umývaniu rúk. Pomocou projektu Domestos pre školy a splnením aktivít pre deti, môžeme získať odmenu- Certifikát hygienicky bezpečnej školy. certifikat.pdf​​​​​​​

      HYGIENA JE TERAZ DÔLEŽITEJŠIA NEŽ KEDYKOĽVEK PREDTÝM.

      Od správneho umývania rúk cez čistotu doma až k zdravému prostrediu v materskej škole. Základné princípy musí poznať každé dieťa. A my ich to naučíme. Deti, ktoré sa pridajú k Lovcom, budú žiariť čistotou a zdravím. Tiež si uvedomia, ako je pri hygiene dôležité ťahať za jeden povraz. V škole aj doma. Navyše vďaka úlohám si deti utužia kolektív aj zdravie. Chceme pre vaše deti len to najlepšie, dovoľte nám preto poprosiť a aj poďakovať za vašu spoluprácu.

      V prípade záujmu viac informácií nájdete na stránke https://www.domestospreskoly.sk

     • Konečne spolu v škôlke

     • Po dlhých mesiacoch sa brány našej materskej školy otvorili pre všetky deti. Boli to také naše malé Vianoce. Niektoré triedy si rozbalili vianočné darčeky a na dvore sme si po triedach urobili mini diskotéku.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      od 01.04.2021 bude materská škola otvorená pre všetky deti.

      Potrebné priniesť:

      Čestne_vyhlasenie a informovaný súhlas so spracovaním osobných údajov na stiahnutie TU.docx /vypĺňa a podpisuje zákonný zástupca dieťaťa /jeho súčasťou je kópia negatívneho testu jedného zo zákonných zástupcov alebo kópia výnimky z testovania/

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa na stiahnutie TU ak dieťa chýba 3 a viac dní vrátane víkendov a sviatkov.

      Do materskej školy bude prijaté dieťa s vypísanými tlačivami. Z organizačných a personálnych dôvodov nie sme schopní zabezpečiť kopírovanie dokumentov.

      Do areálu MŠ vstupujú iba osoby s negatívnym testom nie starším ako 7 dní /treba ho mať pri sebe a v prípade požiadania sa ním preukázať/.

      Ak dieťa bude preukazovať čo iba jeden z príznakov /teplota, triaška, únava, malátnosť, začervenané alebo zapálené oči, upchatý nos, hustý alebo zafarbený výtok z nosa, nádcha, kašeľ, bolesť uší, výtok z uší, vracanie, riedka stolica, vyrážky, chrasty na koži a pod./ prosíme rodičov, aby si dieťa nechali doma.

      Záleží nám na tom, aby materská škola bola otvorená a výchovno-vzdelávací proces prebiehal v riadnom režime. Prosíme Vás o mimoriadne zodpovedný prístup v tejto nepriaznivej epidemiologickej situácií, aby sme spoločnými silami predišli ohrozovaniu zdravia detí, zamestnancov a aj Vás rodičov.

      Na všetky detičky sa už veľmi tešíme.

      Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

      Riaditeľka MŠ a kolektív

     • OZNAM PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

     • Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania 

      Vážení rodičia,

      od 1.1.2021 je účinná nová legislatívna zmena zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmena upravuje postup pri žiadaní o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

      • Zákonný zástupca  informuje riaditeľku materskej školy, že by chcel pre svoje dieťa pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
      • Riaditeľka školy odporučí zákonnému zástupcovi, rodičovi návštevu príslušného zariadenia výchovného poradenstva,

       Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy pri splnení podmienky veku. Každý predškolák musí ísť na zápis do ZŠ aj napriek tomu, že zákonný zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.   V ZŠ bude zákonný zástupca dieťaťa informovať riaditeľa ZŠ o tom, že požiada riaditeľku MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

      Rodič musí predložiť pri žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

      1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
      2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
      3. informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia na stiahnutie TU

      Zákonný zástupca sám osloví príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a dohodne si termín stretnutia.

      Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

      Záhorácka 51

      901 01 Malacky

      Tel.: 034/772 42 93

      mail: pppmalacky@gmail.com  

       

      • Na základe žiadosti a predložených požadovaných dokladov riaditeľka materskej školy posúdi a vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

      Termíny

      • Zákonného zástupca informuje MŠ o záujme v  pokračovaní plnenia predprimárneho vzdelávania dieťaťa – do 15.4.2021.
      • Zákonný zástupca dodá žiadosť spolu s požadovanými dokladmi riaditeľke MŠ – do 15. mája 2021.
      • Riaditeľ MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ – do 15. júna 2021.

       

      V Zohore  29. 3. 2021                                                                            Ľubica Mikušová

                                                                                                                       riaditeľka školy

       

     • Morena

     • Pani učiteľka Ivanka Greliková nám 29.3.2021 porozprávala o dávnej tradícií hádzať Morenu do potoka. A aspoň takto symbolicky sme privítali jar v našej MŠ. 

     • FAST HEROES

     • Hrdinovia FAST v našej škôlke

      Dňa 8.3.2021 sa v našej MŠ objavili noví hrdinovia. Sú to deti našej škôlky zapojené do celosvetového projektu povedomia o Cievnej mozgovej príhode. Po dobu 5-tich týždňov tak deti z triedy Kuriatok každý deň získavajú formou zábavných hier, videí a ilustrácií užitočné informácie ako rozpoznať príznaky CMP u ľudí a ako reagovať v tejto situácií. Naši hrdinovia sú úžasní a plní odhodlania plniť všetky výzvy tohto projektu. Držte nám päste, možno raz niekomu vďaka týmto skúsenostiam deti zachránia život.

     • Mimoriadny oznam

     • Nástup detí do MŠ od 8.3.2021

       

      Materská škola bude otvorená  od 8.3.2021 len  pre zákonných zástupcov  detí z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

      Z organizačných dôvodov preto žiadame všetkých rodičov, aby svoj záujem/nezáujem  o MŠ od 8.3.2021 nahlásili triednej učiteľke.

      Potrebné priniesť:

      Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov TU /vypĺňa a podpisuje zákonný zástupca dieťaťa/

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa TU

       

       

      Do materskej školy bude prijaté dieťa s vypísanými tlačivami. Z organizačných a personálnych dôvodov nie sme schopní zabezpečiť kopírovanie dokumentov.

       

      Do areálu MŠ vstupujú iba osoby s negatívnym testom nie starším ako 7 dní /treba ho mať pri sebe a v prípade požiadania sa ním preukázať/.

       

      Ak dieťa bude preukazovať čo iba jeden z príznakov /teplota, triaška, únava, malátnosť, začervenané alebo zapálené oči, upchatý nos, hustý alebo zafarbený výtok z nosa, nádcha, kašeľ, bolesť uší, výtok z uší, vracanie, riedka stolica, vyrážky, chrasty na koži a pod./ prosíme rodičov, aby si dieťa nechali doma.

       

      Záleží nám na tom, aby materská škola bola otvorená postupne pre všetky deti. Prosíme  Vás o mimoriadne zodpovedný prístup v tejto nepriaznivej epidemiologickej situácií, aby sme spoločnými silami predišli ohrozovaniu zdravia detí, zamestnancov a aj Vás rodičov.

      Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

       

      Riaditeľka MŠ a kolektív

     • Mimoriadny oznam!

     • Na základe nariadenia RÚVZ zo dňa 1.3.2021 v súvislosti s výskytom pozitívneho testu u viacerých zamestnancov a detí sa predlžuje prerušenie prevádzky materskej školy do 7.3.2021.

      Karanténne opatrenia:

      • aktívne monitorovať svoj zdravotný stav a v prípade jeho zhoršenia (náhly nástup aspoň jedného  z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára alebo záchrannú službu,
      • zostať v domácej izolácií po dobu určenej hygienikom RÚVZ,
      •  v prípade objavenia sa príznakov (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) podrobiť sa odberu biologického materiálu z nosohltanu na prítomnosť RNA koronavírusu COVID-19, objednať sa na odber na www.korona.gov.sk,
      • zdržať sa sociálnych kontaktov( napr. návštev kultúrnych, športových, spoločenských alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie,
      • zdržať sa cestovania,
      • zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem

      Nástup do materskej školy bude oznámený. Prosíme o sledovanie webovej stránky školy.

      Riaditeľka MŠ

     • Mimoriadny oznam!

     • Na základe Zápisnice RÚVZ o epidemiologickom vyšetrení zo dňa 17.2.2021 je prerušený výchovno-vzdelávací proces materskej školy od 18.2.2021 do 2.3.2021 /vrátane/. Ďeťom, ktoré navštevovali MŠ a zamestnancom je nariadené plniť karanténne opatrenia.

      Karanténne opatrenia:

      • aktívne monitorovať svoj zdravotný stav a v prípade jeho zhoršenia (náhly nástup aspoň jedného  z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára alebo záchrannú službu,
      • zostať v domácej izolácií po dobu určenej hygienikom RÚVZ,
      •  v prípade objavenia sa príznakov (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) podrobiť sa odberu biologického materiálu z nosohltanu na prítomnosť RNA koronavírusu COVID-19, objednať sa na odber na www.korona.gov.sk,
      • zdržať sa sociálnych kontaktov( napr. návštev kultúrnych, športových, spoločenských alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie,
      • zdržať sa cestovania,
      • zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem

      Všetci zamestnanci a blízke osoby sa pretestujú pomocou PCR testov.

      Nástup do materskej školy bude oznámený. Prosíme o sledovanie webovej stránky školy.

      Riaditeľka MŠ