• Dôležité informácie

   • Nahlasovanie absencie dieťaťa

    Na základe požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva odboru epidemiológie sme povinní podávať hlásenie o chrípke. Hlásenie sa týka absencie detí s akútnym respiračným ochorením, chrípkou a chrípke podobným ochorením ak dieťa chýba viac ako tri dni v týždni. Preto žiadam, aby zákonný zástupca dieťaťa v prípade jeho neprítomnosti nahlásil triednej učiteľke alebo pri odhlasovaní v jedálni dôvod neprítomnosti a typ ochorenia. 

    Spôsob nahlasovania

    • telefonicky,
    • osobne

     

    Poplatky

    Za pobyt dieťaťa v materskej škole zriadenej obcou Zohor prispieva zákonný zástupca na čiastočnú úhradu výdavkov mesačne na jedno dieťa sumou 20,- €.

    Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred, najneskôr do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

    Číslo účtu: SK05 5600 0000 0032 5314 7004

    Správa pre prijímateľa: školné, meno a priezvisko dieťaťa

    Príspevok v materskej škole zákonný zástupca neuhrádza za dieťa:

    a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

    b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,

    c) ktoré je umiestnené v materskej škôlke na základe rozhodnutia súdu,

    d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

    e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,

    Stravné:  1,54 € denne  

    Dieťa MŠ vo veku 3-5 rokov:

    desiata + obed ….1,28 € / deň

    desiata + obed + olovrant ….1,54 € / deň

    Bankové spojenie:

    Prima Banka Malacky

    IBAN: SK 16 5600 0000 0032 4940 9008

    Dieťa MŠ vo veku 5-7 rokov (v poslednom ročníku MŠ) pri nároku na dotáciu:

    desiata + obed ….0,08 € / deň

    desiata + obed + olovrant ….0,34 € / deň

    Poplatok do Rodičovského združenia je ročne 40,- € do 30.10.2020.

    Účet vedený v banke: Slovenská sporiteľňa, a.s.

    Číslo účtu: SK27 0900 0000 0006 5283 5804

    Peniaze z RZ sa používajú na úhradu kultúrnych podujatí, výletov, exkurzií a iných školských záležitostí, schválených na výboroch Rady rodičov.