• Dôležité informácie

   • Nahlasovanie absencie dieťaťa

    Na základe požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva odboru epidemiológie sme povinní podávať hlásenie o chrípke. Hlásenie sa týka absencie detí s akútnym respiračným ochorením, chrípkou a chrípke podobným ochorením ak dieťa chýba viac ako tri dni v týždni. Preto žiadam, aby zákonný zástupca dieťaťa v prípade jeho neprítomnosti nahlásil triednej učiteľke alebo pri odhlasovaní v jedálni dôvod neprítomnosti a typ ochorenia. 

    Spôsob nahlasovania

    • telefonicky,
    • osobne

     

    Poplatky

    Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastkovú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 200 eur.

    Obec Zohor poskytuje príspevok zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý prispieva na pobyt dieťaťa v materskej škole  vo výške 180 eur. O túto sumu sa zníži príspevok zákonného zástupcu.

    Pre poskytnutie príspevku  musia byť splnené nasledovné podmienky:

    1. trvalý pobyt dieťaťa v obci Zohor
    2. trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v obci Zohor 

    Zákonný zástupca dieťaťa nepodáva žiadosť o príspevok.

    Dodatok-.-5-k-VZN-22014.pdf

    VZN-2_2014_Dodatok-6-po-Oza.pdf

    Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred, najneskôr do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

    Číslo účtu: SK05 5600 0000 0032 5314 7004

    Správa pre prijímateľa: školné, meno a priezvisko dieťaťa

    Príspevok v materskej škole zákonný zástupca neuhrádza za dieťa:

    a) ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,

    b) ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa osobitného predpisu,

    c) ktoré je umiestnené v materskej škôlke na základe rozhodnutia súdu,

    d) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby alebo z rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,

    e) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin,

    Stravné:  1,54 € denne  

    Dieťa MŠ vo veku 3-5 rokov:

    desiata + obed ….1,28 € / deň

    desiata + obed + olovrant ….1,54 € / deň

    Bankové spojenie:

    Prima Banka Malacky  IBAN: SK 16 5600 0000 0032 4940 9008

    Poplatok do Rodičovského združenia je ročne 50,- € do 30.10.2022.

    Účet vedený v banke: Slovenská sporiteľňa, a.s.

    Číslo účtu: SK27 0900 0000 0006 5283 5804

    Peniaze z RZ sa používajú na úhradu kultúrnych podujatí, výletov, exkurzií a iných školských záležitostí, schválených na výboroch Rady rodičov.