• Dôležité informácie

   • Nahlasovanie absencie dieťaťa

    Na základe požiadavky Regionálneho úradu verejného zdravotníctva odboru epidemiológie sme povinní podávať hlásenie o chrípke. Hlásenie sa týka absencie detí s akútnym respiračným ochorením, chrípkou a chrípke podobným ochorením ak dieťa chýba viac ako tri dni v týždni. Preto žiadam, aby zákonný zástupca dieťaťa v prípade jeho neprítomnosti nahlásil triednej učiteľke alebo pri odhlasovaní v jedálni dôvod neprítomnosti a typ ochorenia. 

    Spôsob nahlasovania

    • telefonicky,
    • osobne

     

    Poplatky

    Za pobyt dieťaťa v materskej škole prispieva zákonný zástupca dieťaťa na čiastkovú úhradu výdavkov materskej školy mesačne na jedno dieťa sumou 300 eur.

    Obec Zohor poskytuje príspevok zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktorý prispieva na pobyt dieťaťa v materskej škole  vo výške 270 eur. O túto sumu sa zníži príspevok zákonného zástupcu.

    Pre poskytnutie príspevku  musia byť splnené nasledovné podmienky:

    1. trvalý pobyt dieťaťa v obci Zohor
    2. trvalý pobyt zákonného zástupcu dieťaťa v obci Zohor 

    Zákonný zástupca dieťaťa nepodáva žiadosť o príspevok.

    VZN-2014-2-Dodatok-.-8-po-OZA.pdf

    Príspevok uhrádza zákonný zástupca vopred, najneskôr do 10. dňa kalendárneho mesiaca.

    Číslo účtu: SK05 5600 0000 0032 5314 7004

    Správa pre prijímateľa: školné, meno a priezvisko dieťaťa

    Príspevok v materskej škole zákonný zástupca neuhrádza za dieťa:

    a) pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, ak ide o štátnu materskú školu,

    b) ak zákonný zástupca dieťaťa o to písomne požiada a je členom domácnosti, ktorá je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi podľa zákona č. 147/2013 Z. z. o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

    Príspevok v materskej škole na základe rozhodnutia zriaďovateľa materskej školy sa neuhrádza za dieťa:

    a) ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní z dôvodu choroby preukázateľným spôsobom,

    b) ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase letných prázdnin 30 po sebe nasledujúcich kalendárnych dní, alebo bola prerušená prevádzka materskej školy v čase letných školských prázdnin.

     

    Výška stravného v MŠ na deň (platí od 09.01.2023):

    • deti MŠ bez nároku na dotáciu (desiata + obed):                             1,70 €
    • deti MŠ bez nároku na dotáciu (desiata + obed + olovrant):            2,10 €  
    • deti MŠ s dotáciou (desiata + obed):                                                0,40 € 
    • deti MŠ s dotáciou (desiata + obed + olovrant):                               0,80 €

    Bankové spojenie:

    Prima Banka Malacky  IBAN: SK 53 5600 0000 0032 5314 4006

     

    Poplatok do Rodičovského združenia

    je ročne 60,- € do 30.10.2023.

    Účet vedený v banke: Slovenská sporiteľňa, a.s.

    Číslo účtu: SK27 0900 0000 0006 5283 5804

    Peniaze z RZ sa používajú na úhradu kultúrnych podujatí, výletov, exkurzií a iných školských záležitostí, schválených na výboroch Rady rodičov.