• Oznam pre predškolákov

     • Vážení rodičia predškolákov,

       

      vzhľadom na aktuálnu situáciu je málo pravdepodobné, že tento školský rok budeme realizovať plošné orientačné vyšetrenie školskej pripravenosti detí navštevujúcich predškolský ročník.

       

      Ak si nie ste istí, či by vaše dieťa malo v septembri nastúpiť do školy, prípadne pani učiteľky odporúčajú, aby vaše dieťa ešte navštevovalo jeden rok materskú školu, postup je nasledovný:

      -napíšte správu, že máte záujem o vyšetrenie školskej pripravenosti vášho dieťaťa na mailovú adresu nášho centra: pppmalacky@gmail.com

      -dostanete odpoveď s dotazníkom, ktorý treba vyplniť a  doručiť naspäť

      -po tom, ako budeme pracovať priamo s deťmi, vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín vyšetrenia

      -ak CPPPaP odporučí, aby vaše dieťa pokračovalo v plnení povinného predškolského vzdelávania, potrebujete aj písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

      -písomný súhlas z centra, písomný súhlas lekárky a vašu žiadosť o pokračovanie povinného predškolského vzdelávania je potrebné odovzdať materskej škole, ktorú dieťa navštevuje

      -ak nemáte záujem, aby dieťa nastúpilo v septembri do školy a zároveň ani, aby dieťa navštevovalo kmeňovú materskú školu, je potrebné požiadať vedenie materskej školy o povolenie individuálneho vzdelávania dieťaťa, bližšie informácie vám v tomto prípade poskytne materská škola, prípadne naše centrum

       

      -psychologické vyšetrenie školskej pripravenosti nie je povinné, ak máte šikovné dieťa, ktoré je pripravené na vstup do školy, nie je dôvod zaťažovať ho zbytočným vyšetrením, v septembri  podľa školského zákona nastúpi do školy

      -ak si nie ste istí, odporúčame spýtať sa pani učiteľky, či je potrebné, aby vaše dieťa bolo vyšetrené 

       

      Ak potrebujete bližšie informácie, nie ste si istí, či máte žiadať o individuálne vyšetrenie školskej pripravenosti, kontaktujte nás na mailovú adresu: pppmalacky@gmail.com

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

       

      nakoľko od septembra 2021 môžu rodičia materskú školu požiadať aj o prijatie na povinné predprimárne vzdelávanie dieťaťa, ktoré k 31.augustu 2021 nedovŕšilo piaty rok veku (ide o deti narodené od septembra 2016 a neskôr – ktorým „zle vychádzajú roky“) a k žiadosti o prijatie takéhoto dieťaťa je rodič povinný priložiť aj súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dávame do pozornosti nasledujúce informácie.

       

      Ak si myslíte, že je vaše dieťa natoľko šikovné, že by malo predčasne v septembri nastúpiť do predškolského ročníka, prípadne pani učiteľky odporúčajú, aby vaše dieťa nastúpilo o rok skôr do predškolského ročníka a potom možno o rok skôr do školy, postup je nasledovný:

      -napíšte správu, že máte záujem o psychologické vyšetrenie vášho dieťaťa na mailovú adresu nášho centra: pppmalacky@gmail.com

      -dostanete odpoveď s dotazníkom pre rodiča a materskú školu, jeden vyplnia rodičia a druhý požiadajú vyplniť materskú školu – oba nám treba doručiť naspäť

      -po tom, ako sa obnoví priama činnosť CPPPaP, vás budeme kontaktovať a dohodneme si termín vyšetrenia (vyšetrenie je náročné, pozostáva z dvoch častí). Odporúčame sledovať oznam o obnove činnosti CPPPaP na našej stránke na facebooku  alebo na  www.cpppapma.sk

      -ak CPPPaP odporučí, aby vaše dieťa bolo prijaté na povinné predškolské vzdelávanie (to znamená, že bude dieťa nadpriemerné vo všetkých oblastiach, aby mohlo preskočiť jeden kalendárny rok), potrebujete aj písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast

      -písomný súhlas z centra, písomný súhlas detského lekára a vašu žiadosť o prijatie na povinné predškolské vzdelávanie je potrebné odovzdať materskej škole, ktorú dieťa navštevuje

      -po absolvovaní povinného predškolského vzdelávania je potrebné opätovne absolvovať psychologické vyšetrenie kvôli predčasnému zaškoleniu do základnej školy (ak dieťa splní požiadavky na predčasné „zaškolenie“ do predškolského ročníka do materskej školy, neznamená to, že o rok pôjde automaticky skôr do školy)

       

      Ak potrebujete bližšie informácie, nie ste si istí, či máte žiadať o individuálne vyšetrenie školskej pripravenosti, kontaktujte nás na mailovú adresu: pppmalacky@gmail.com

     • Mimoriadny oznam

     • Vážení rodičia!

       

      Regionálny úrad verejného zdravotníctva vydal stanovisko k otváraniu škôl k 8. 2. 2021 v Bratislavskom kraji.  Vzhľadom na aktuálnu epidemiologickú situáciu hlavný hygienik odporúča

                                                                 neotvárať školy

      na území okresov Bratislava I. – V., Malacky, Pezinok a Senec k  8. 2. 2021, ale s časovým odkladom minimálne 2 týždňov. Je obava, že otvorenie škôl môže viesť k zhoršeniu epidemiologickej situácie.

      Na základe stanoviska regionálneho hygienika a v záujme ochrany zdravia zamestnancov školy a detí, ktoré je pre nás prvoradé, starosta obce a riaditeľka materskej školy rešpektujú stanovisko hlavného hygienika a oznamujú,  že materská škola bude otvorená  od 8.2.2021 len  pre zákonných zástupcov  detí z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

      Potrebné priniesť:

       Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov TU /je potrebné priložiť kópiu negatívneho testu jedného zákonného zástupcu dieťaťa/

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa TU ak dieťa chýba 3 a viac dni po sebe vrátane víkendov a sviatkov

      Do areálu MŠ vstupujú iba osoby s negatívnym testom.

       

      Termín otvorenia materskej školy pre všetky deti, bude predmetom ďalšieho epidemiologického vyhodnocovania.

      Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu. Veríme, že sa nám čoskoro podarí zvládnuť nepriaznivú situáciu a všetky deti sa budú môcť vrátiť do našej materskej školy.

      Riaditeľka MŠ

     • OZNAM

     • Fašiangy, Turíce, Veľká noc ide...

      Vzhľadom k epidemiologickej situácií sa karneval presúva na obdobie nástupu všetkých detí do MŠ. Deti, ktoré MŠ navštevujú si masky vyrobia s pomocou pani učiteliek a karneval bude prebiehať v triedach.

     • OZNAM

     • Materská škola od 1.2.2021 DO 5.2.2021

      Vážení rodičia,

      materská škola je od 1.2.2021 do 5.2.2021 otvorená pre zákonných zástupcov detí z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

      MATERSKÁ ŠKOLA JE OTVORENÁ LEN PRE TIETO DETI.

    • Projekt
     • Projekt

     • Bezpečná škôlka v Zohore

      Ďakujeme Nadácií Volkswagen Slovakia za poskytnutie grantu na podporu nášho projektu „Bezpečná škôlka v Zohore" v rámci grantového programu „Projekty zamestnancov“. Vďaka patrí ochotnému rodičovi Renému Fusekovi, ktorý sa spolupodieľal na projekte a spolupracoval s nami.

      Vďaka projektu sme získali financie na zakúpenie dotykovej interaktívnej tabule do triedy ovečiek, kde pomocou informačných technológií zabezpečíme deťom dostatok vedomostí. Nakoľko má naša škôlka dopravné ihrisko a chceme prepojiť teóriu dopravnej výchovy u detí s praktickými poznatkami.

     • OZNAM

     • Materská škola od 25.1.2021 DO 29.1.2021

      Vážení rodičia,

      materská škola je od 25.1.2021 do 29.1.2021 otvorená pre zákonných zástupcov detí z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

      MATERSKÁ ŠKOLA JE OTVORENÁ LEN PRE TIETO DETI.

     • OZNAM

     • Školné za mesiac január

      Poplatok za školné 20 eur neuhrádzajú deti, ktoré v mesiaci január nenavštevovali MŠ. Ak ste poplatok uhradili bude prenesený do nasledujúceho mesiaca.

      Riaditeľka MŠ

     • OZNAM

     • Materská škola od 18.1.2021 do 22.1.2021

      Vážení rodičia,

      materská škola je od 18.1.2021 do 22.1.2021 otvorená pre zákonných zástupcov detí z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

      MATERSKÁ ŠKOLA JE OTVORENÁ LEN PRE TIETO DETI.

     • OZNAM

     • Návrat do MŠ od 11.1.2021

      Na základe vyjadrenia ministra školstva zo dňa 4.1.2021 bude materská škola otvorená od 11.1.2021:

      1. pre deti zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry ( tj. zdravotný pracovník, vojak, policajt, hasič,  viac nájdete v zákone č. 45/2011 Z.z. o kritickej infraštruktúre), ak aj druhý rodič pracuje
      2. pre deti zákonných zástupcov, ktorým vyplýva z povahy práce, že nemôžu vykonávať prácu z domu (home office) a musia dochádzať  do zamestnania v štandardnom mieste výkonu práce, ak aj druhý rodič pracuje.

      Zákonní zástupcovia pri nástupe detí do MŠ doložia kópiu potvrdenia od zamestnávateľa /týka sa to obidvoch zákonných zástupcov dieťaťa/ a vyhlásenie o bezinfekčnosti najdete TU.

      Na základe zistenia záujmu, budú rodičia informovaní o organizácií MŠ od 11.1.2021.

      Prosíme rodičov, aby vzhľadom k epidemiologickej situácií pristupovali k celej veci mimoriadne zodpovedne!

      Ďakujeme!

    • OZNAM
     • OZNAM

     • Príjemné prežitie Vianočných sviatkov, veľa šťastia, zdravia a úspechov v roku 2021!

      Praje kolektív MŠ.

     • OZNAM

     • Nariadenie RÚVZ zo dňa 7.12.2020

       

      Starosta obce Zohor a riaditeľka materskej školy na základe jedného pozitívneho testu zamestnanca školy oznamujú, že v spolupráci s Úradom verejného zdravotníctva a podľa jeho odporúčaní pristupujú k nasledujúcim karanténnym opatreniam:

      1/ Predbežne od 07.12.2020 (pondelok) do 11.12.2020 vrátane sa prerušuje prevádzka materskej školy, zamestnanci a  deti ostávajú v domácej izolácií.

      Karanténna sa netýka zákonných zástupcov detí.

      2/ Všetci zamestnanci ako blízke kontakty sa pretestujú pomocou PCR testov.

      3/ Nástup do materskej školy bude oznámený. Prosíme o sledovanie webovej stránky školy.

      Prosíme vás monitorujte zdravotný stav vašich detí aj váš. V prípade zhoršenia zdravotného stavu kontaktujte ošetrujúceho lekára.

     • Pečenie medovníkov

     • Každý z nás sa teší na príchod Vianoc. Ako tradične k Vianociam nemôže chýbať pečenie medovníkov. 3.12.2020 sa našou MŠ niesla vôňa Vianoc. Ďeťom sa vykrajovanie a pečenie medovníkov veľmi páčilo. Samozrejme aj chutilo. 

     • Jeseň očami detí

     • Naša MŠ sa zapojila do súťaže Jeseň očami detí. Tri práce boli vybrané a aj ocenené porotou. Tešíme sa a zapojeným súťažiacim ešte raz blahoželáme. Výsledky súťaže ako aj výtvarné práce si môžete pozrieť TU.

     • OZNAM

     • INFORMÁCIE K POPLATKU  ŠKOLNÉ ZA NOVEMBER A DECEMBER 2020

      Upozorňujeme rodičov, aby platbu za školné uskutočnili za mesiace november a december súčasne do konca novembra.

      November 20 eur

      December 20 eur

      Spolu 40 eur

      Riaditeľka MŠ

     • OZNAM

     • Príspevok do rodičovského združenia

      Milí rodičia,

      Rada by som vám pripomenula úhradu príspevku do Rodičovského združenia v čiastke 40 eur/rok na dieťa.

      Peniaze prosím uhradiť na účet  SRRZ-RZ pri Materskej škole Zohor, vedený v SLSP, a.s., číslo účtu: SK27 0900 0000 0006 5283 5804.

      Termín uhradenia je do 30.10.2020.

       

      Ďakujem.

      Predseda RZ

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      v prípade, že požadujete, aby vaše dieťa malo rúško v interiéri, informujte o tom pani učiteľky v triede. Odporúčame rodičom, zabezpečiť  deťom minimálne dve  zabalené rúška, ktoré budú z našej strany využívané na vychádzky mimo areál materskej školy.

      Riaditeľka MŠ