• Školné za november a december

     • Vážení rodičia,

      tak ako sme Vás informovali na rodičovskom združení, poplatky za mesiac november a december je potrebné uhradiť do konca novembra. Školné za november a december je vo výške 35,00 eur.

     • Zmena v ospravedlňovaní dochádzky detí do MŠ

     • Zmena v ospravedlňovaní dochádzky detí do MŠ

      Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní(víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7(dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

      Rodičia detí, s nepovinným predprimárnym vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.

     • Sokoliari

     • V pondelok 11.10.2021 navštívil našu materskú školu sokoliar so svojimi krásnymi zverencami. Porozprával deťom o živote, chove a lovení dravých vtákov a predviedol im, čo tieto dravce dokážu, akí sú rýchli a ako lovia.

    • Súťaž Hyza Dobrotkovo
     • Súťaž Hyza Dobrotkovo

     • Naša MŠ sa zapojila do súťaže Hyza Dobrotkovo. Dajte našej škôlke hlas.

      Ako hlasovať za škôlku

      1. Nakúpte výrobky označené súťažnou etiketou a pokladničný blok uschovajte

      Podmienkou hlasovania je nákup akéhokoľvek produktu HYZA, ktorý je označený súťažnou etiketou. Nezabudnite si uschovať pokladničný blok z nákupu, ktorý budete potrebovať v prípade výhry.

      1. Zadajte kód etikety a vyberte škôlku, za ktorú chcete hlasovať.

      Nákupom produktov HYZA Dobrotkovo budete môcť udeliť škôlke 3 hlasovacie body. Nákupom ostatných HYZA produktov, ktoré sú označené súťažnou etiketou, udelíte škôlke 1 hlasovací bod. Hlasovať môžete aj viackrát, unikátny kód je však použiteľný iba raz.

      1. Sledujte zoznam výhercov na stránke a poradie registrovaných škôlok

      Na www.hyza.sk/dobrotkovo/sutaz/ môžete sledovať priebežné poradie škôlok, ako aj neustále aktualizovaný zoznam výhercov týždenných cien. Nezabudnite , každý týždeň sa žrebuje až 101 výhercov.

     • Oznam

     • V materskej škole sa vyskytla pedikulóza /vši/. Prosím skontrolujte prípadne ošetrite deťom hlavy.

     • Bosonohý chodníček a zelený labyrint

     • Ďakujeme Raiffeisen banke za podporu projektu Bosonohý chodníček a zelený labyrint. Ďakujeme vám všetkým, ktorí ste nám dali váš hlas.  Hravou formou chôdze naboso podporujeme u detí záujem o zdravý pohyb, zdravý životný štýl, otužovanie, správne držanie tela, rozvoj vnímania svojich zmyslov a ohľaduplnosť k prírode. Vzbudzujeme u detí záujem o kontakt s prírodou. Odbúráme nesprávne návyky pri chôdzi a držaní tela. 

     • Rozlúčka s letom

     • 28.9.2021 sme mali rozlúčku s letom. Každé z detí si vyrobilo náhrdelník z cestovín, tancovali sme rôzne tance a spoločne si zaspievali. Prišiel nás pozrieť aj Ralf z Raiffeisen banky a slávnostne nám otvoril Bosonohý chodníček.

     • Európsky týždeň športu - deň 1

     • ,,Športujeme pre zdravie“ to je heslo pod ktorým sa opäť aj tento rok naša materská škola zapojila do medzinárodného podujatia ,,Európsky týždeň športu“, ktorý je iniciatívou Európskej komisie na podporu športu a fyzickej aktivity v celej Európe. Týždeň športu bude u nás prebiehať od 20.9.2021 do 24.9.2021. Pripravené máme rôzne športové disciplíny, ako sú skákanie vo vreci, prekonávanie prekážok, prenášanie balónov, lôpt, beh do kopca a z kopca, kotúľanie, chôdza na dračích nohách, prevliekanie cez kruh, balančný padák, cvičenie s riekankou, chôdza v plávacom kolese a rôzne súťaže a iné zaujímavé aktivity. Počas celého týždňa si tak deti overia a tiež získajú svoje zručnosti a schopnosti.

     • Divadlo o Jankovi a Marienke

     • 14.9.2021 divadlo na hojdačke Žabí kráľ, bolo kvôli chorobe zrušené, ale napriek tomu naše šikovné pani učiteľky a upratovačky zahrali deťom divadielko O Jankovi a Marienke.

     • Rodičovské združenie

     • Rodičovské združenie

      Vážení rodičia,

      pozývame Vás na Rodičovské združenie, ktoré sa bude konať 16.9.2021.

      Pre triedy – OVEČKY, VČIELKY, MRAVČEKOVIA bude rodičovské združenie o 16:30 hod. na školskom dvore MŠ.

      Pre triedy – LIENKY, VEVERIČKY, KURIATKA bude rodičovské združenie o 17:45 hod. na školskom dvore MŠ.

      Rodičovského združenia sa môže zúčastniť len 1 zákonný zástupca dieťaťa. Prosím Vás, vstupujte s rúškom a s vlastným perom.

      Riaditeľka MŠ

     • Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu od 1.9.2021

     • Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu od 1.9.2021


      Dňa 01.08.2021 nadobudnú účinnosť nasledovné právne úpravy zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“). Vyššie uvedená právna úprava od nového školského roku 2021/2022 prináša zmeny v poskytovaní dotácií na stravu.


      Na dotáciu na stravu vo výške 1,30€ /deň majú deti, ktoré:


      • žijú v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • žijú v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
      • patria do  novej skupiny detí (ktoré už dovŕšili 6 rokov a ešte nedovŕšili 15), ktorým nemôže vzniknúť nárok na daňový bonus (nárok na ne nie je neuplatnený, alebo nemohol byť uplatnený a nie sú v domácnosti s nárokom na PHN alebo ŽM), ktoré navštevujú posledný ročník MŠ  alebo ZŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti tento nárok neuplatnil (rodič resp. zákonný zástupca sa preukazuje Čestným prehlásením Cestne_vyhlasenie_dotacia_082021.docx  Upozorňujeme zákonného zástupcu dieťaťa, resp. fyzickú osobu, v ktorej starostlivosti je dieťa, že ak by si v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil daňový bonus je povinný o uvedenom  bezodkladne informovať Materskú  resp. Základnú školu s tým, že si musí byť vedomý  právnych dôsledkov nepravdivého vyhlásenia /trestný čin podvodu podľa § 221 zákona č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov/ a povinnosti vrátiť všetky finančné prostriedky poskytnuté na toto dieťa ako dotáciu na stravu.


      V prípade, že zákonný zástupca dieťaťa preukáže, že dieťa patrí do niektorej z vyššie uvedených kategórií, musí k poskytnutiu dotácií na stravu predložiť:


      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
      • potvrdenie, že dieťa žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške sumy životného minima,
      • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa. 

       

      Termín na doručenie potrebných dokumentov Materskej škole,  Základnej škole resp. zriaďovateľovi je do 30.07.2021. V prípade neskoršieho predloženia dokumentov, môže byť poskytnutie dotácie posunuté od prvého dňa v mesiaci, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom zákonný zástupca predloží potrebné dokumenty. Zákonný zástupca je zároveň povinný informovať Materskú školu alebo Základnú školu o zmenách v skutočnostiach rozhodujúcich pre určenie nároku na dotáciu.


      Zároveň upozorňujeme, aby rodičia detí z rodín v ŽM, v prípade trvalého pobytu v okrese Malacky, predložili Formulár na posúdenie príjmu, vrátane podkladov (napr. doklad o prijme) na ÚPSVaR  Malacky, Záhorácka 60A, 901 01 Malacky, prípadne mailom Janosova.Viera@upsvr.gov.sk  najneskôr do 4.8.2021.


      Informácie o posúdení príjmu podľa zákona o životnom minime

       

      • Sumy životného minima sú ustanovené zákonom č. 601/2003 Z .z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

            

      • Započítavanie príjmov:

                  Príjem rodičov: otec, matka

                  Príjem nezaopatrených detí

                  Príjem, ktorý na dieťa poberá iná fyzická osoba (napr. výživné)


      • Za príjem sa považuje:
      • čistý príjem zo závislej činnosti,
      • príjem zo samostatnej zárobkovej činnosti,
      • dávky sociálneho poistenia (dôchodky, dávka v nezamestnanosti, nemocenské, materské, ošetrovné atď.)
      • prídavok na dieťa,
      • daňový bonus,
      • rodičovský príspevok,
      • výživné,
      • dávky pestúnskej starostlivosti (odmena pestúna, príspevok na úhradu potrieb dieťaťa)
      • peňažný príspevok na opatrovanie,
      • dávka a príspevky v hmotnej núdzi,
      • iné


      Ø Člen domácnosti predkladá úradu PSVR, kde má domácnosť trvalý pobyt alebo kde sa zdržiava:

      • vyplnený „Formulár na posúdenie príjmu“, 
      • príjmy  za  posledných šesť  mesiacov predchádzajúcich dňu podania formulára rozpísané  po jednotlivých mesiacoch.


      Ak na poskytovanie dotácie pre dieťa je príslušný iný úrad ako ten, kde bol formulár podaný, všetky doklady na posúdenie príjmu skompletizuje a odstúpi na úrad, ktorý je príslušný na poskytnutie dotácie – tam, kde má domácnosť trvalý pobyt.  

      Príslušný úrad posúdi príjem a vydá potvrdenie o príjme domácnosti, ktoré doručí do vlastných rúk  žiadateľovi.

      Kritérium príjmu na dotácie je splnené, ak priemerný mesačný príjem spoločne posudzovaných osôb za posledných šesť mesiacov predchádzajúcich dňu podania formulára je najviac vo výške životného minima pre všetkých členov domácnosti. 

        

      Informácia vo veci ochrany osobných údajov: 


      Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny - IČO 30794536 - spracúva Vaše osobné údaje (vrátane osobných údajov spoločne posudzovaných osôb) v zmysle zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVR SR v znení neskorších predpisov a uvedené osobné údaje ďalej poskytuje orgánom verejnej moci. V prípade akýchkoľvek nejasností, problémov, otázok, ktoré súvisia s ochranou osobných údajov sa môžete obrátiť na mailovú adresu:

      ochranaosobnychudajov@upsvr.gov.sk.