• Materská škola a Senior Zohor po korone

     • Aj napriek mesiacom, kedy bola MŠ zatvorená a zariadenie pre seniorov Senior Zohor nemohlo prijímať návštevy, rozhodli sme sa pokračovať v spolupráci. V mesiaci jún, keď sa brány našej školy opäť otvorili, sme s deťmi vytvorili prvé obrázky a veselé videá pre seniorov. Priniesli sme ich do zariadenia a rozjasnili sme všedné dni našich seniorov. Rozhodli sme sa pravidelne prispievať rôznymi aktivitami,  ktoré sme si vzájomne vymieňali. Prispeli sme tak k pozitívnemu mysleniu ľudí, ktorí boli v tomto ťažkom období bez svojich najbližších. Celý júl sme prispievali malými prekvapeniami pre našich najstarších. Ďeťom ich spoločné stretnutia chýbajú.

      Ďakujem, že toto krásne prepojenie najmladšej a najstaršej generácie v Zohore pokračuje a spája naše srdiečka.

      Ďakujem za príležitosť pre deti, ktorú nám dala naša MŠ a Senior Zohor.

      Mgr. Katarína Kratochvílová

     • „Ja a koronavírus“

     •  V mesiaci jún, kedy sa naša MŠ  opäť otvorila po pandemickej situácií s koronavírusom, sme sa zapojili do výtvarnej súťaže „ Ja a koronavírus“. Myšlienkou súťaže bolo kresbami si uctiť obede COVID-19. Zo zaslaných prác organizátori zostavili video. ​​​​Deti našej MŠ kreslili ich pohľad na zadanú tému, rozprúdili sa rôzne rozhovory počas realizácie a v neposlednom rade nám detské kresby ukázali ich vlastný jedinečný pohľad na prežitú situáciu. Aj napriek tomu, že sme sa neumiestnili vo výherných  troch miestach, každé dieťa zapojené do súťaže obdrží spomienku vo forme DIPLOMU.

      Mgr. Katarína Kratochvílová 

     • Rozlúčka s predškolákmi

     • ,,Skončili sa milé chvíle našich detských liet....." - tak zneli slová rozlúčky deti s materskou školou. Krátkym programom a pasovačkou sa rozlúčili s kamarátmi a pani učiteľkami. Odniesli si na pamiatku darčeky, ktoré im budú pripomínať bezstarostný život v škôlke.

     • OZNAM

     • Vážení rodičia,

      riaditeľka MŠ oznamuje, že rozhodnutia o prijatí, alebo neprijatí detí do materskej školy na školský rok 2020/2021 bude vydávať osobne dňa 30.6.2020 od 15:00 hod. do 16:30 hod.

      Do areálu MŠ vstupujte s rúškom a s vlastným perom.

      Ďakujem.

      Riaditeľka MŠ

     • OZNAM PRE PREDŠKOLÁKOV

     • Rozlúčka s predškolákmi

      Napriek okolnostiam sme sa rozhodli zorganizovať rozlúčku predškolákov s materskou školou.

      Bude sa konať 25.6.2020 (štvrtok) o 17:00 hod. na školskom dvore.

      Rozlúčka bude bez opekačky a prosíme bez prítomnosti starých rodičov (max. súrodenci detí).

      Účasť je len pre deti, ktoré odchádzajú v septembri do školy.

      Ďakujeme a tešíme sa na vás.

      Kolektív MŠ

     • OZNAM

     • Usmernenie k otvoreniu MŠ od 15.6.2020

      Vážení rodičia,

      na základe opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a rozhodnutia ministra školstva, vedy výskumu a športu SR sa od 15. júna 2020 upravuje prevádzka materskej školy od 6:30 hod. do 16:30 hod.

      Naďalej ostávajú skupiny detí ako boli vytvorené a doplnia sa deťmi na základe prejaveného záujmu rodičov.

      Deti si prvý deň prinesú:

      • vyhlásenie
      • náhradné oblečenie
      • náhradné rúško
      •  pyžamo
      • papuče

      Doma zostane:

      • vankúš
      • hračky
      • a rôzne pomôcky

      Rodičia nebudú vstupovať do priestorov budovy MŠ. Deti budú preberať zamestnankyne MŠ pri vchodoch: vchod A skupiny 1,2,4,5 a vchod B skupina 3.

      Do areálu MŠ budú vstupovať rodičia neobmedzene s rúškom.

      Riaditeľka MŠ

     • OZNAM

     • Potvrdenie o zdravotnom stave – k žiadostiam o prijatie do MŠ

      Oznamujeme rodičom, ktorí si podávali žiadosť o prijatie dieťaťa do MŠ pre školský rok 2020/2021 elektronicky, alebo bez potvrdenia o zdravotnom stave od detského lekára, potvrdenie od lekára treba odovzdať osobne v MŠ dňa 22.6.2020 – 23.6.2020 od 14:30 hod. do 16:00 hod.

     • OZNAM

     • 2% daní

      Vážení rodičia a priatelia školy,

      ešte stále nám môžete pomôcť skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane!

      Vyplnené tlačivá nemusíte posielať na daňové úrady. Prineste ich do MŠ a my zabezpečíme ich odovzdanie na daňovom úrade.

      Ďakujeme.

      Kolektív MŠ

     • OZNAM

     • Usmernenie k otvoreniu MŠ od 1.6.2020

      Vážení rodičia,

      prevádzka MŠ bude od 7:00 hod. do 16:00 hod.

      Deti sú zaradené v skupinách po 15 detí. To znamená, že nie všetci sa stretnú so svojimi pani  učiteľkami.

      Deti si prvý deň prinesú:

      • vyhlásenie
      • náhradné oblečenie
      • náhradné rúško
      •  pyžamo
      • papuče

      Doma zostane:

      • vankúš
      • hračky
      • a rôzne pomôcky

      Prosíme o trpezlivosť, hlavne prvý deň, keďže deti bude preberať zamestnanec MŠ

      pri vchodoch A, B, C.

      1 skupina od 7:00 do 7:20 vchod A /hlavný vchod/

      3 skupina od 7:00 do 7:20 vchod B /vchod do triedy veveričiek/

      2 skupina od 7:20 do 7:40 vchod A /hlavný vchod/

      4 skupina od 7:20 do 7:40 vchod C /vchod pre zamestnancov/

      5 skupina od 7:40 do 8:00 vchod C /vchod pre zamestnancov/

      Prosíme rodičov, aby sa riadili pokynmi riaditeľky MŠ.

      Verím, že to spoločne zvládneme.

      Riaditeľka MŠ

     • Sme doma a tvoríme

     •  

      Online vyučovanie si našlo miesto aj v našej MŠ prostredníctvom webskupín na sociálnej sieti, cez mailovú komunikáciu či mobilné aplikácie. Taktiež sme zriadili na webe MŠ sekciu: Aktivity pre rodičov s priloženými vzdelávacími aktivitami. Teší nás záujem rodičov, ktorí privítali túto cestu vzdelávania a každý deň prispievajú fotkami či videami svojich detí pri plnení aktivít. Vážime si, že sme súčasťou vašich domovov. Vďaka vášmu záujmu prispievame k plynulému vzdelávaniu detí  aj touto formou.

       

      Kolektív MŠ

        

     • OZNAM

     •  

      Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

       

      Vážení rodičia,

       

      v súlade s Dodatkom č.3 k  VZN obce Zohor č. 2/2014 z 13.12.2019, Uznesením č. 9/7/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zohor, sa určuje výška príspevku za mesiac marec 2020 sumou 6,- € (vypočítaná alikvotná časť určeného príspevku).

       

      Zákonným zástupcom detí, ktorí uhradili príspevok za mesiace marec a apríl, bude platba prenesená do nasledujúceho obdobia, v ktorom sa obnoví prevádzka materskej školy. V prípade, že bude prerušená prevádzka MŠ do konca školského roka 2019/2020, zákonným zástupcom, ktorí uhradili príspevok za mesiace marec a apríl, bude platba prenesená do nasledujúceho školského roka.

       

      Zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré bude od septembra predškolákom sa príspevok vráti.

       

      riaditeľka MŠ

        

     • Oznam

     • Odklad povinnej školskej dochádzky

       

      Vážení rodičia,

       

      ktorí máte záujem o odklad povinnej školskej dochádzky, pošlite do Centra pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie na e-mail pppmalacky@gmail.com žiadosť o vyšetrenie školskej zrelosti dieťaťa. Do žiadosti uveďte len meno a priezvisko dieťaťa, MŠ, ktorú dieťa navštevuje a telefonický kontakt na rodiča. Toho času nie je povolené vykonávať vyšetrenia, preto až po skončení karanténnych opatrení, Vám bude telefonicky alebo mailom oznámený termín vyšetrenia. Do CPPPaP sa momentálne nedovoláte, nakoľko zamestnankyne majú toho času „Home Office“.

       

      Od 01.04.2020 Centrum pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie Malacky sídli v nových priestoroch na Záhoráckej ulici č. 51, na 1. poschodí v budove UniCredit Bank. Toho času je činnosť CPPPaP pozastavená do odvolania.

       

      Zákonným zástupcom detí odporúčame sledovať oznamy na webovom sídle CPPPaP.

       

      Ďakujem Vám za spoluprácu a prajem všetko dobré, hlavne veľa zdravia.

      Riaditeľka MŠ

       

       

       

    • Podávanie Žiadostí o prijatie dieťaťa
     • Podávanie Žiadostí o prijatie dieťaťa

     • Riaditeľka Materskej školy oznamuje, že Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2020/2021 bude prijímať elektronicky od 4.5.2020 do 7.5.2020 alebo vypísaním a vhodením do poštovej schránky v MŠ na bránke pri vstupe do areálu MŠ 4.5.2020 od 13:00 hod. do 16:00 hod.
      Žiadame všetkých, aby dodržiavali hygienické opatrenia – vstupovali len po jednom, odstup v rade min. 2 metre, v rúškach a s vlastným perom.  
      Prosíme o použitie aktuálnej žiadosti, ktorá je uverejnená na www.mszohor.sk - (elektronickú žiadosť sprístupnime 4.5.2020)
      Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

      Na základe rozhodnutia ministra školstva ďalej uvádzame:

      1. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
      2. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

      Kritériá prijatia:

      • 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
      • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
      • deti, ktoré dovŕšili (dovŕšia) 3 roky k 31.8.2020.

      Upozorňujeme, že dieťa prijaté do materskej školy musí:

      • mať osvojené základné hygienické návyky, plienky v prostredí materskej školy nie sú prípustné ani na spanie, dieťa sa musí vedieť vypýtať na WC, vedieť ho  použiť, umyť si ruky, nemá fľašu, cumlík, vie sa najesť samostatne lyžicou a napiť z pohára, vie si obliecť základné časti odevu a vie sa obuť
      • vedieť reagovať na pokyn dospelého a zrozumiteľne komunikovať na úrovni zodpovedajúcej jeho veku
      • mať zvládnutú lokomóciu – chôdza, chôdza po schodoch

      Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2020.

      Ľubica Mikušová
      riaditeľka materskej školy

     • Návšteva Knižnice

     • Dňa 3.3.2020 všetky naše deti navštívili Knižnicu v Zohore.Oboznámili sa s priestormi Knižnice a ako vlastne funguje.