• Informácie k prijatiu dieťaťa

   • Podávanie Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne od 2.5.2022 do 6.5.2022.

    Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie do materskej školy doručiť:

    elektronicky   na webovej stránke  www.mszohor.sk, bude spustená od 02.05.2022 do 06.05.2022 (vytlačiť, podpísať obidvomi  zákonnými zástupcami dieťaťa, potvrdiť detským lekárom a originál vhodiť do schránky materskej školy v danom termíne, alebo priniesť osobne  riaditeľke MŠ),

    osobne (v termíne  05.05. 2022 a 06.05.2022  od 14.30 hod. do 16.00 hod.

    Žiadosť musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami.

    Žiadosť podpísaná jedným zákonným zástupcom z dôvodu ťažko prekonateľnej prekážky, musí byť doložená písomným vyhlásením zákonného zástupcu dieťaťa.

    Pisomne_vyhlasenie_na_podpis_jedneho_ZZ_na_ziadost.pdf

    Rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprímárne vzdelávanie do materskej školy sa doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riadiťeľke MŠ spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ.

    Pisomne_vyhlasenie_na_podpisovanie_a_dorucovanie_ZZ.pdf

    V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka MŠ rozhodne do 30.júna 2022 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023.

     

     

    Čo potrebuje dieťa do MŠ

    DOKLADY: fotokópia kartičky poistenca, adaptačný hárok, súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas so zberom do centrálneho registra, splnomocnenie na preberanie dieťaťa do MŠ, vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

    OSOBNÉ POTREBY: papučky podpísané / sandálky pevné klasické/, podpísané pyžamko, vankúš podľa zvyku dieťaťa podpisaný, balík papierových hygienických vreckoviek, vo vrecúšku náhradné oblečenie na prezlečenie pohodlný odev, vhodnú obuv na pobyt vonku, ak je mokro pláštenku a čižmičky, označený hrebeň.
    V strednej a veľkej triede cvičebný úbor - krátke nohavice a tričko podpísané, zubnú kefku, pastu a plastový pohár podpísané.

  • Tlačivá