• Informácie k prijatiu dieťaťa

   • O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa §5 ods. 14 písm. a), b),d) e), f) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľ materskej školy postupuje v zmysle §59 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541//2021 Z.z.,  a po dohode so zriaďovateľom

    • Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorú zákonný zástupca predloží riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí byť aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
    • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024 sa bude konať elektronicky  v dňoch od 2.5.2023 do 12.5.2023
    • Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. (t. j. pre školský rok 2023/2024 do 30. júna 2023).

    Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie do materskej školy doručiť:

     •  elektronicky – vyplnením elektronickej prihlášky na webovej stránke školy(t.j. na stránke www.mszohor), originál priniesť osobne, alebo vhodiť do schránky materskej školy (potvrdenú lekárom a podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami)
     •  elektronická schránka bude prístupná v deň podávania žiadostí až do dňa ukončenia podávania žiadostí

    Žiadosť musí byť podpísaná obidvomi zákonnými zástupcami.

    Žiadosť podpísaná jedným zákonným zástupcom z dôvodu ťažko prekonateľnej prekážky, musí byť doložená čestným vyhlásením zákonného zástupcu dieťaťa.

    Cestne_vyhlasenie_zakonneho_zastupcu.pdf​​​​​​​

    Rozhodnutia o prijatí alebo o neprijatí dieťaťa na predprímárne vzdelávanie do materskej školy sa doručujú obom zákonným zástupcom dieťaťa. Ak sa tak dohodnú zákonní zástupcovia, rozhodnutie možno doručiť len jednému z nich. Túto vzájomnú dohodu deklarujú zákonní zástupcovia písomným vyhlásením podľa § 144a ods. 4 školského zákona, ktoré doručia riadiťeľke MŠ spolu so žiadosťou o prijatie dieťaťa do MŠ.

    Písomné vyhlásenie.pdf​​​​​​​

    V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka MŠ rozhodne do 30.júna 2022 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023.    Čo potrebuje dieťa do MŠ

    DOKLADY: fotokópia kartičky poistenca, adaptačný hárok, súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas so zberom do centrálneho registra, splnomocnenie na preberanie dieťaťa do MŠ, vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

    OSOBNÉ POTREBY: papučky podpísané / sandálky pevné klasické/, podpísané pyžamko, vankúš podľa zvyku dieťaťa podpisaný, balík papierových hygienických vreckoviek, vo vrecúšku náhradné oblečenie na prezlečenie pohodlný odev, vhodnú obuv na pobyt vonku, ak je mokro pláštenku a čižmičky, označený hrebeň.
    V strednej a veľkej triede cvičebný úbor - krátke nohavice a tričko podpísané, zubnú kefku, pastu a plastový pohár podpísané.

  • Tlačivá