• Podmienky prijatia dieťaťa

  • ​​​​​​ 

   • Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa spravidla prijímajú deti od troch rokov veku.
   • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dosiahli do 31. augusta päť rokov veku a pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít. (Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.)
   • Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, pokiaľ to kapacita MŠ dovoľuje a ak sú na prijatie vhodné materiálne, personálne podmienky a dieťa má osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky

    

   Ostatné podmienky:

   • Deti súrodencov, ktoré k 31.8. dovŕšia 3 roky veku a ktorého súrodenec navštevuje materskú školu.

   • Deti, ktoré majú osvojené základné hygienické a samoobslužné návyky a sú primerane samostatné (nemá plienky, fľašu, cumlík, samostatne sa naje lyžicou, napije z pohára, používa WC, umyje si ruky, oblečie základné časti odevu, obuje sa).

   • Deti pedagogických zamestnancov MŠ Zohor.