• Profil školy

   • Materská škola, Školská 2, 900 51 Zohor je právnym subjektom, ktorej zriaďovateľom je Obec Zohor. Materská škola sa nachádza v centre obce Zohor. Poskytuje predprimárne vzdelávanie s poldennou a celodennou starostlivosťou deťom od 3 do 6 rokov, deťom s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Pokiaľ to kapacita materskej školy v školskom roku dovoľuje do materskej školy môžu byť na predprimárne vzdelávanie prijaté aj deti po dovŕšení dvoch rokov.  Materská škola pozostáva z dvoch samostatných budov. V budove na Školskej 2 prevádzkujeme 6 tried a v budove na Školskej 1A prevádzkujeme 4 triedy.

    Budova na Školskej 2 je pavilónového typu. Budova má kapacitu 6 tried. Jeden pavilón slúži na výchovno - vzdelávaciu činnosť pre 3 triedy a šatne. Druhý pavilón slúži na výchovno - vzdelávaciu činnosť pre 3 triedy, jedáleň a šatne. Spojovací pavilón slúži ako výdajňa stravy, šatne a sklady. 5 tried má vlastnú spálňu. Jedna trieda slúži ako herňo - spálňa. Každá trieda má svoju šatňu. Súčasťou materskej školy je aj školský dvor s trávnatou plochou, s vysadenými drevinami, ktoré poskytujú dostatok tieňa a je vybavená pieskoviskami a hracími prvkami pre rozvoj pohybových schopností detí.

    Budova na Školskej 1A bola odovzdaná do prevádzky v roku 2023. Nachádza sa oproti súčasnej materskej škole. Prevádzkujeme 4 triedy. Budova materskej školy je 1-poschodová. Prízemie slúži na výchovno-vzdelávaciu činnosť pre 2 triedy. Každá trieda má samostatnú herňu a spálňu. Pri triedach sa nachádzajú umyvárky pre 2 triedy. Na prízemí sa nachádzajú šatne pre všetky deti v materskej škole. Každé dieťa má svoju vlastnú skrinku.  Nachádza sa tu kuchyňa, jedáleň, kancelária  pre vedúcu jedálne, kancelária riaditeľky, šatňa pre pedagogických zamestnancov a telocvičňa pre deti. Na 1.poschodí sa nachádzajú 2 triedy, (každá trieda má samostatnú herňu a spálňu), ktoré slúžia na výchovno-vzdelávaciu činnosť, umyvárky pre 2 triedy a zborovňa. Súčasťou je aj školská záhrada.