• Profil školy

      • Materská škola, Školská 2, 900 51 Zohor je právnym subjektom, ktorej zriaďovateľom je Obec Zohor. Poskytuje predprimárne vzdelávanie s poldennou a celodennou starostlivosťou deťom od 3 do 6 rokov, deťom s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania. Pokiaľ to kapacita materskej školy v školskom roku dovoľuje do materskej školy môžu byť na predprimárne vzdelávanie prijaté aj deti po dovŕšení dvoch rokov. Materská škola sa nachádza v centre obce Zohor. Budova je pavilónového typu. Prevádzkujeme 6 tried. Jeden pavilón slúži na výchovno - vzdelávaciu činnosť pre 3 triedy a šatne. Druhý pavilón slúži na výchovno - vzdelávaciu činnosť pre 2 triedy, jedáleň a šatne. Spojovací pavilón slúži ako výdajňa stravy, šatne a sklady. 5 tried má vlastnú spálňu. Jedna trieda slúži ako herňo - spálňa. Každá trieda má svoju šatňu. Súčasťou materskej školy je aj školský dvor s trávnatou plochou, s vysadenými drevinami, ktoré poskytujú dostatok tieňa a je vybavená pieskoviskami a hracími prvkami pre rozvoj pohybových schopností detí.

        Strava sa pripravuje v ŠJ pri ZŠ A. Brunovského a do MŠ ju privážajú.