• Kontakt

    Adresa:                       Školská kuchyňa a školská jedáleň pri ZŠ Albína Brunovského

                                       Obchodná 7

                                       900 51 Zohor

    Vedúca ŠJ:                  Ing. Sylvia Dudeková

    Hlavná kuchárka:       Vlasta Lacková

    tel. číslo:                     02/ 659 61 127

    e-mail:                        jedalen.zohor@gmail.com

     

    Školská jedáleň poskytuje stravu žiakom a zamestnancom Základnej školy v Zohore a deťom a zamestnancom Materskej školy v Zohore. Deťom navštevujúcim MŠ celodenne poskytuje stravu vo forme desiaty, obedu a olovrantu; deťom navštevujúcim MŠ len počas dopoludnia poskytuje desiatu a obed. Táto forma stravovania sa môže meniť len v nevyhnutnom prípade, a to len na celý kalendárny mesiac.

    Pri príprave jedál sa nepoužívajú geneticky modifikované potraviny. Mäso a mäsové výrobky sú výlučne slovenského, českého alebo rakúskeho pôvodu.

     

    Výška stravného v MŠ na deň:

    • deti MŠ bez nároku na dotáciu (desiata + obed):                            1,28 €
    • deti MŠ bez nároku na dotáciu (desiata + obed + olovrant):            1,54 €  
    • deti MŠ s dotáciou (desiata + obed):                                                            0 €      
    • deti MŠ s dotáciou (desiata + obed + olovrant):                               0,24 €
    • zamestnanci MŠ:                                                                              1,24 €

     

    Zmeny v poskytovaní dotácií na stravu v školskom roku 2021/2022:

    Od 01.08.2021 nastali nasledovné zmeny v poskytovaní dotácií na stravu:

    • ukončenie plošného poskytovania dotácií na stravu v poslednom ročníku MŠ a doplnenie novej skupiny detí, ktoré majú nárok na poskytnutie dotácie. Novou skupinou detí sú tie, ktoré žijú v domácnosti, ktorej členovia si neuplatnili alebo nemohli uplatniť nárok na zvýšený daňový bonus (napr. poberatelia dôchodkov, osoby bez zdaniteľného príjmu). V nadväznosti na uvedené dochádza k zmene okruhu oprávnených detí a dotácia sa poskytuje:
     • v zmysle § 4 ods. 3 písm. a) zákona o dotáciách na každé dieťa, ktoré navštevuje MŠ a v  MŠ je najmenej 50 % detí z domácností, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi,
     • v zmysle § 4 ods. 3 písm. b) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje MŠ a žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima,
     • v zmysle § 4 ods. 3 písm. c) zákona o dotáciách na dieťa, ktoré navštevuje posledný ročník MŠ a žije v domácnosti, v ktorej si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia (zvýšený daňový bonus - 1,7 násobok sumy daňového bonusu) na vyživované dieťa, ktoré dovŕšilo šesť rokov veku a nedovŕšilo 15 rokov veku, žijúce s ním v domácnosti podľa osobitného predpisu, táto skutočnosť sa žiadateľovi podľa § 4 ods. 4 preukazuje čestným vyhlásením.
    •  zvýšila sa suma dotácie na stravu na 1,30 € za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v MŠ a odobralo stravu.

     

    Viac na: https://www.upsvr.gov.sk/socialne-veci-a-rodina/dotacie-pre-deti/poskytovanie-dotacii-na-stravu-v-novom-skolskom-roku-2021-2022.html?page_id=1102173

     

     

    Podmienky prihlasovania sa na stravovanie:

    Všetci stravníci sa opakovane prihlasujú vždy na začiatku nového školského roka - spravidla prvý septembrový týždeň vyplnením a odovzdaním zápisného lístka v MŠ. Na stravu je možné prihlásiť len stravníkov, ktorí nemajú voči ŠJ nedoplatky na stravnom z predchádzajúceho obdobia. Pri opakovanom nezaplatení stravného má vedúca ŠJ právo vylúčiť stravníka zo stravovania v ŠJ. 

     

    Zápisné lístky stravníkov na stiahnutie:

     

    Odhlasovanie zo stravovania:

     

    Deti MŠ netreba odhlasovať denne zo stravy, len v prípade dlhodobej absencie.

     

    Platba stravného:

    Úhradu za stravu je nutné zaplatiť vždy do 15.-ho dňa v mesiaci, za ktorý je stravné vystavené, a to buď poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom. Pri platbe prevodným príkazom je potrebné uvádzať meno a triedu dieťaťa! Platby bez týchto údajov nebudú priradené k stravníkovi, čo môže viesť k  signalizácii neuhradeného stravného a odmietnutia výdaja stravy danému stravníkovi.

     

    Bankové spojenie:

    Prima Banka Malacky

    IBAN:             SK16 5600 0000 0032 4940 9008

     

     

    V Zohore, dňa 22.07.2021                                                                Sylvia Dudeková

                                                                                                  vedúca ŠJ pri ZŠ Albína Brunovského