• Školská  kuchyňa  a  jedáleň pri Materskej škole, Školská 2, 90051 Zohor

     

    Kontakt:

    Adresa:                  Materská škola – elokované pracovisko

                                  Školská ulica 1A

                                  90051 Zohor

    Vedúca ŠJ:            Alena Fischerová

    Hlavná kuchárka:  Elena Piačeková

    Pomocná kuchárka: Dagmar Klímova

                                     Barbora Vnoučková

                                     Sandra Lazarová

    tel. číslo:             0911 798 866    

    e-mail:               alena.fischerova@mszohor.sk

    Školská kuchyňa poskytuje stravu deťom a zamestnancom Materskej školy v Zohore. Deťom navštevujúcim MŠ celodenne poskytuje stravu vo forme desiaty, obedu a olovrantu; deťom navštevujúcim MŠ len počas dopoludnia poskytuje desiatu a obed. Táto forma stravovania sa môže meniť len v nevyhnutnom prípade, a to len na celý kalendárny mesiac.

    Pri príprave jedál sa nepoužívajú geneticky modifikované potraviny. Mäso a mäsové výrobky sú výlučne slovenského, českého alebo  rakúskeho pôvodu.

     

     Výška stravného v MŠ na deň od 01.01.2023 (resp. od 01.05.2023):

    • deti MŠ bez nároku na dotáciu (desiata + obed):                             1,70 €
    • deti MŠ bez nároku na dotáciu (desiata + obed + olovrant):            2,10 €  
    • deti MŠ s dotáciou – predškoláci (desiata + obed + olovrant):        0,70 €
    • zamestnanci MŠ:                                                                              1,60 €

     

     

    Podmienky prihlasovania sa na stravovanie:

    Všetci stravníci sa opakovane prihlasujú vždy na začiatku nového školského roka - spravidla prvý septembrový týždeň vyplnením a odovzdaním zápisného lístka v MŠ. Na stravu je možné prihlásiť len stravníkov, ktorí nemajú voči ŠJ nedoplatky na stravnom z predchádzajúceho obdobia. Pri opakovanom nezaplatení stravného bude vedúca ŠJ riešiť neplatičov s p.riaditeľkou alebo na Obecnom úrade v Zohore.

    Zápisné lístky stravníkov na stiahnutie:

     

    •  deti MŠ   TU
    • zamestnanci MŠ TU
    • deti MŠ - predškoláci TU

    Podmienky k odhlasovaniu zo stravy.

    Prihlásiť sa na stravovanie alebo odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 14.00 hod. v predchádzajúci pracovný deň.

    Z dôvodu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov pre školské stravovanie (napr. Zásady správnej výrobnej praxe - HACCP a pod.) nie je možné odhlásiť stravu ráno v daný stravovací deň.

    V prvý deň choroby dieťaťa je možné neodhlásenú stravu odobrať do obedára v čase od 12:00 – 13:00 hod. Ďalšie dni neprítomnosti dieťaťa na výchovnovzdelávacom procese v MŠ je potrebné dieťa zo stravovania včas odhlásiť.

    Za neodobratú alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

     

    Možnosti odhlasovania zo stravovania:

    - on-line na web-stránke školy: www.eskoly.sk , pri registrácii sú uvedené všetky

    informácie, čo sa týka stravovania. Každý stravník dostane registračný kód.

    - na tel. čísle :

    - mailom na adrese : alena.fischerova@mszohor.sk

    Platba stravného:

    Úhradu za stravu je nutné zaplatiť vždy do 15.-ho dňa v mesiaci, za ktorý je stravné vystavené, a to buď poštovou poukážkou alebo prevodným príkazom. Pri platbe prevodným príkazom je potrebné uvádzať meno a triedu dieťaťa! Platby bez týchto údajov nebudú priradené k stravníkovi, čo môže viesť k  signalizácii neuhradeného stravného a odmietnutia výdaja stravy danému stravníkovi.

     

    Bankové spojenie:

    Prima Banka Malacky

    IBAN:  SK53 5600 0000 0032 5314 4006

     

    Dotácia na  stravu sa od 01.05.2023 poskytuje v sume:

    • 1,40 eur za každý deň, v ktorom sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacej činnosti v poslednom ročníku MŠ a odobralo obed,

    V súvislosti s poskytovaním dotácie na stravu si Vás dovoľujeme tiež informovať, že:

    • dotáciu na stravu je možné poskytnúť na dieťa aj v prípade, ak sa dieťa nestravuje v zariadení školského stravovania z dôvodu, že zdravotný stav dieťaťa podľa posúdenia ošetrujúceho lekára– špecialistu (napr. gastroenterológ, diabetológ, imunológ, alergiológ a pod.) vyžaduje osobitné stravovanie a zariadenie stravovania nevie zabezpečiť takéto jedlo. Podmienkou však je, že o stravovanie v jedálni požiadate a Vaše dieťa bude  zaradené do zoznamu stravníkov s tým, že kuchyňa nevie zabezpečiť diétnu stravu (dieťa si diétnu stravu prinesie na konzumáciu v rámci obeda do MŠ .

     

    Ak Vaše dieťa navštevuje posledný ročník MŠ a máte záujem od 01.09.2023 o poskytovanie dotácie na stravu na Vaše dieťa, je nevyhnutné požiadať o dotáciu na stravu, a to prostredníctvom zápisného lístka stravníka – predškoláka (odkaz v texte vyššie), ktorý žiadame doručiť zariadeniu školského stravovania: Školská jedáleň pri MŠ Školská 2 v Zohore.

     

     

     

    V Zohore, dňa 01.10.2023                                                              Alena Fischerová

                                                                                    vedúca ŠJ pri MŠ, Školská 2 , Zohor 90051

     

     

    [1] Deťom v MŠ, ktoré nenavštevujú posledný ročník sa bude dotácia na stravu od 01.05.2023 poskytovať za rovnakých podmienok, ako doteraz, t.j. ak ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.