• S účinosťou od 1.9.2021 je pre každé dieťa, ktoré dosiahne 5 rokov veku do 31.8. predprimárne vzdelávanie povinné.

    • Povinnosťou každého rodiča je prihlásiť dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania, ak doteraz materskú školu nenavštevuje.

    • Deti, ktoré už navštevujú materskú školu a dovŕšia 5 rokov veku do 31.8., pokračujú automaticky v plnení povinného predprimárneho vzdelávania.

    • Ak zákonný zástupca neprihlási dieťa na plnenie povinného predprimárneho vzdelávania nedbá o riadne plnenie povinného predprimárneho vzdelávania. Riaditeľka materskej školy je povinná túto skutočnosť oznámiť Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny a obci, v ktorej má dieťa trvalý pobyt.

    Ospravedlnenie neprítomnosti dochádzky detí s povinným predprimárnym vzdelávaním

    Dochádzka predškolákov do MŠ je povinná. Ospravedlňovanie detí, pre ktoré je predprímarne vzdelávanie povinné, sa riadi, rovnako ako v prípade plnenie povinnej školskej dochádzky, zákonom. V materskej škole sa nepočítajú neospravedlnené hodiny, ale počet neospravedlnených dní v mesiaci, a to 5 a viac.

    Rodič môže ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7 po sebe vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení.

    Rodičia detí, s nepovinným predprimárnym vzdelávaním, „ Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.

    Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania

    Dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe žiadosti o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania: 

    Zákonný zástupca dieťaťa materskej škole predkladá:
    a)  písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 
    b) písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast Suhlas_lekara.pdf

    c) Informovany_suhlas_s_pokracovanim_plnenia_povinneho_predprimarneho_vzdelavania.pdf
    (Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.) 

    Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do ZŠ pri splnení podmienky veku. Na zápis do ZŠ musí ísť aj napriek tomu, že zákonný zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

    Predčasné zaškolenie

    Dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta príslušného roku a ktorého zákonný zástupca požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie prijaté dieťa, pričom zákonný zástupca je povinný k žiadosti predložiť: 

    1. súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 

    2. súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast  súhlas_lekára_o_predčasnom_plnení_povinného_predprimárneho_vzdelávania.pdf

    3. Informovany_suhlas_o_prijati_dietata_na_predcasne_plnenie_povinneho_predprimarneho_vzdelavania.pdf

    (Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o predčasnom  plnení  povinného predprimárneho vzdelávania.) 

    Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca je povinný k žiadosti predložiť:

    • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,

    • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,

    • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

    Individuálne povinné predprimárne vzdelávanie

    Dieťa môže povinné predprimárne vzdelávanie plniť aj formou individuálneho vzdelávania, ktoré povoľuje riaditeľka kmeňovej materskej školy. Individuálne predprimárne vzdelávanie sa rozumie ako ekvivalent povinného predprimárneho vzdelávania. Zákonný zástupca materskej škole podľa § 28b ods.2 pism.a predkladá žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania pre dieťa so zdravotným znevýhodnením.

    Zákonný zástupca materskej škole podľa § 28b ods.2 písm.b predkladá žiadosť o povolenie individuálneho vzdelávania.