• Deň narcisov

     • Vážení rodičia,

      dňa 28.4.2022 sa naša MŠ zapojila do 26. ročníka celoslovenského projektu Deň narcisov, ktorý sa organizuje formou dobrovoľnej zbierky. Spolu sa nám podarilo vyzbierať 178,02. Peniaze boli poslané na účet Ligy proti rakovine. Všetkým darcom ďakujeme.

     • Letečko

     • V utorok po kvetnej nedeli deti z folklórneho krúžku priniesli do všetkých tried Letečko. Zaspievali záhorácke piesne, ktoré sa spievali pri tejto príležitosti. Ukázali tak kamarátom starodávny zvyk prinášania symbolu jari - Letečka (vetvička ovocného stromu ozdobená vyfúknutými vajíčkami a stužkami) do domovov.

     • Topenie Kyselice /Moreny/

     • Dnes sme sa rozlúčili s "pani Zimou" tradičným spôsobom. Morenu sme hodili do potoka a s ňou sa odplavila aj studená zima. Jar už klope na dvere, nesmelé slnko deťom začalo čarovať úsmevy na tvári. Takýmto zážitkovým učením sa deti prirodzene dozvedajú o kultúrnych tradíciách nášho regiónu.

     • OZNAM - Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa

     • OZNAM - Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa

      Riaditeľka materskej školy oznamuje, že v  zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podávanie

        Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne

      od 2.5.2022 do 6.5.2022

      Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

      • dieťa, ktoré k 31.8. 2021 dovŕšilo 3 roky,
      • pre dieťa, ktoré dosiahlo do 31.8.2022 päť rokov veku je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole podľa trvalého bydliska dieťaťa, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít.

      Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie do materskej školy doručiť:

       • elektrnicky   na webvej stránke  www.mszohor.sk, bude spustená od 02.05.2022 do 06.05.2022 (vytlačiť, pdpísať obidvomi  záknnými zástupcami dieťaťa, potvrdiť detským lekárom a originál vhodiť do schránky materskej školy v danom termíne, alebo priniesť osobne  riaditeľke MŠ),
       • sobne (v termíne  05.05. 2022 a 06.05.2022  d 14.30 hod. do 16.00 hod.

      V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka MŠ rozhodne do 30.júna 2022 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023.

       

      Ľubica Mikušová

      riaditeľka materskej školy

     • Letné prázdniny

     • Materská škola bude počas letných prázdnin ZATVORENÁ v čase od 1.8.2022 do 4.9.2022.

      Nástup detí do MŠ je 5.9.2022.