• Zameranie

    • Hlavným cieľom vzdelávania v našej materskej škole je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno-citovej úrovne ako základu pripravenosti pre školské vzdelávanie v základnej škole a pre život v spoločnosti.

     V našej materskej škole vytvárame pre každé dieťa radostné, pokojné a harmonické prostredie s priaznivou socioemočnou klímou, s dôrazom na rozvoj tvorivosti a učenia formou hry. Deťom ponúkame prežiť aktívne a šťastné detstvo medzi rovesníkmi. Vytvárame príjemné a priateľské prostredie, v ktorom sa deti cítia príjemne a bezpečne. Cestou prirodzenej výchovy sa snažíme o rozvoj zdravo sebavedomých a samostatných detí. Zážitkovým učením a hravou formou získavajú poznatky o okolitom svete.

     Pracujeme podľa Školského vzdelávacieho programu Vševedko, ktorý vychádza zo Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy. Program má sedem vzdelávacích oblastí: Jazyk a komunikácia, Matematika a práca s informáciami, Človek a príroda, Človek a spoločnosť, Človek a svet práce, Umenie a kultúra, Zdravie a pohyb.

     Naším cieľom je dosiahnuť školskú pripravenosť, získať základy pre rozvíjanie schopnosti učiť sa a utvárať predpoklady pre ďalšie vzdelávanie.

     V spolupráci so Školskou jedálňou je deťom predkladaná zdravá a nutrične vyvážená strava, preferovaním zeleniny a ovocia podporujeme zdravý životný štýl a boj proti obezite.

     Naša materská škola žije pestrým a radostným životom, spolupracujeme s rodičmi, obcou, základnou školou, s centrom pedagogicko-psychologickej poradne v Malackách, logopedickou ambulanciou v Stupave a rôznymi inštitúciami a organizáciami, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní našich detí.