• Topenie Kyselice /Moreny/

     • Dnes sme sa rozlúčili s "pani Zimou" tradičným spôsobom. Morenu sme hodili do potoka a s ňou sa odplavila aj studená zima. Jar už klope na dvere, nesmelé slnko deťom začalo čarovať úsmevy na tvári. Takýmto zážitkovým učením sa deti prirodzene dozvedajú o kultúrnych tradíciách nášho regiónu.

     • Zápis do 1. ročníka

     • Zápis do 1. ročníka na školský rok 2023/2024

      Vážení rodičia,

           zápis detí obce Zohor  na plnenie povinnej školskej dochádzky do 1. ročníka  školského roka 2023/2024 sa  v základnej škole uskutoční  nasledovne:

         1/  Prihlasovanie k zápisu  bude prebiehať elektronickou formou. Na webovom sídle školy  rodičia vyplnia a odošlú  elektronický formulár. Prosíme, údaje zadávajte presne a s diakritikou (mäkčene, dĺžne). Rodičia prihlasujú aj deti, ktoré mali odklad v tomto školskom roku a zostali v materskej škôlke.  Tiež  prihlasujú deti, kde sa pre školský rok 2023/2024 odklad predpokladá. Elektronické prihlasovanie bude spustené  23. marca 2023 a potrvá do 02. apríla 2023.

         2/  Vlastný  zápis  sa uskutoční v dňoch   14. – 15. apríla 2023  s účasťou rodičov a detí  v pavilóne 1. stupňa nasledovne:

      •  14. 04. 2023 ( piatok)  v čase  od 14.00 do 18.00 hod.
      •  15. 04. 2023 ( sobota)  v čase od   9.00 do 12.00 hod.

           Zákonní zástupcovia  prinesú:

      • svoj občiansky preukaz
      • rodný list dieťaťa

      Obidva doklady sú potrebné na overenie údajov zadaných pri elektronickom prihlasovaní.

      • uznesenie súdu na zverenie dieťaťa do starostlivosti
      • sumu 20 ,00 € na prvácke zošity

       

                                                                                                                   Mgr. Ľubica Štefanovičová
                                                                                                                     riaditeľka základnej školy

     • Prijímanie detí na šk. rok 2023/2024

     • PODMIENKY PRIJÍMANIA DETÍ NA PREDPRIMÁRNE VZDELÁVANIE  DO MATERSKEJ ŠKOLY, ŠKOLSKÁ 2,90051 ZOHOR  NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

      O prijatí dieťaťa do materskej školy rozhoduje riaditeľ materskej školy podľa §5 ods. 14 písm. a), b),d) e), f) zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Riaditeľ materskej školy postupuje v zmysle §59 zákona NR SR č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 541//2021 Z.z.,  a po dohode so zriaďovateľom

      • Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie, ktorú zákonný zástupca predloží riaditeľke materskej školy spolu s potvrdením o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast. Súčasťou potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa musí byť aj údaj o povinnom očkovaní dieťaťa.
      • Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie na školský rok 2023/2024 sa bude konať elektronicky  v dňoch od 2.5.2023 do 12.5.2023
      • Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie do 30. júna školského roka, ktorý predchádza školskému roku, v ktorom sa má predprimárne vzdelávanie dieťaťa začať. (t. j. pre školský rok 2023/2024 do 30. júna 2023).

      Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie do materskej školy doručiť:

       •  elektronicky – vyplnením elektronickej prihlášky na webovej stránke školy(t.j. na stránke www.mszohor), originál priniesť osobne, alebo vhodiť do schránky materskej školy (potvrdenú lekárom a podpísanú obidvoma zákonnými zástupcami)
       •  elektronická schránka bude prístupná v deň podávania žiadostí až do dňa ukončenia podávania žiadostí

      Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

      • Na predprimárne vzdelávanie do materskej školy sa spravidla prijímajú deti od troch rokov veku.
      • Prednostne sa prijímajú deti, ktoré dosiahli do 31. augusta päť rokov veku a pre ktoré je plnenie predprimárneho vzdelávania povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole v obci, v ktorej má trvalý pobyt, teda v spádovej materskej škole, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít.

      (Spádová materská škola sa určuje len pre deti, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné.)              

      • Výnimočne možno prijať dieťa od dovŕšenia dvoch rokov veku, pokiaľ to kapacita MŠ dovoľuje a ak sú na prijatie vhodné materiálne, personálne podmienky a dieťa má osvojené základné hygienické a sebaobslužné návyky

      Okrem vyššie uvedených legislatívou stanovených podmienok riaditeľka materskej školy po dohode so zriaďovateľom určuje v zmysle §59 ods. 2 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ostatné podmienky prijímania detí na predprimárne vzdelávanie.

      Podľa ostatných podmienok sa na predprimárne vzdelávanie prijíma dieťa:

      • Deti súrodencov, ktoré k 31.8. dosiahnu 3 roky veku a ktorého súrodenec navštevuje materskú školu
      • Deti, ktoré majú osvojené hygienické návyky a samoobslužné návyky
      • Deti pedagogických zamestnancov MŠ Zohor