• OZNAM - Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa

     • OZNAM - Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa

      Riaditeľka materskej školy oznamuje, že v  zmysle § 59 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov podávanie

        Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2022/2023 sa uskutoční v termíne

      od 2.5.2022 do 6.5.2022

      Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

      • dieťa, ktoré k 31.8. 2021 dovŕšilo 3 roky,
      • pre dieťa, ktoré dosiahlo do 31.8.2022 päť rokov veku je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole podľa trvalého bydliska dieťaťa, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít.

      Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie do materskej školy doručiť:

       • elektrnicky   na webvej stránke  www.mszohor.sk, bude spustená od 02.05.2022 do 06.05.2022 (vytlačiť, pdpísať obidvomi  záknnými zástupcami dieťaťa, potvrdiť detským lekárom a originál vhodiť do schránky materskej školy v danom termíne, alebo priniesť osobne  riaditeľke MŠ),
       • sobne (v termíne  05.05. 2022 a 06.05.2022  d 14.30 hod. do 16.00 hod.

      V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka MŠ rozhodne do 30.júna 2022 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2022/2023.

       

      Ľubica Mikušová

      riaditeľka materskej školy

     • Letné prázdniny

     • Materská škola bude počas letných prázdnin ZATVORENÁ v čase od 1.8.2022 do 4.9.2022.

      Nástup detí do MŠ je 5.9.2022.