• Školné za november a december

     • Vážení rodičia,

      tak ako sme Vás informovali na rodičovskom združení, poplatky za mesiac november a december je potrebné uhradiť do konca novembra. Školné za november a december je vo výške 35,00 eur.

     • Zmena v ospravedlňovaní dochádzky detí do MŠ

     • Zmena v ospravedlňovaní dochádzky detí do MŠ

      Rodič môže svojím rozhodnutím ospravedlniť dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním na 7 po sebe idúcich vyučovacích dní(víkendy a sviatky sa nepočítajú) aj z dôvodu ochorenia. Pri absencii viac ako 7(dieťa s povinným predprimárnym vzdelávaním) po sebe idúcich vyučovacích dní z dôvodu ochorenia musí predložiť „Potvrdenie od lekára“ od všeobecného lekára pre deti a dorast, ktorý má vedomosť o prebiehajúcom ochorení (bez obmedzenia počtu ospravedlnení počas školského roka).

      Rodičia detí, s nepovinným predprimárnym vzdelávaním, „Potvrdenie od lekára“ nepredkladajú.