• OZNAM PRE RODIČOV PREDŠKOLÁKOV

     • Pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania 

      Vážení rodičia,

      od 1.1.2021 je účinná nová legislatívna zmena zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Táto zmena upravuje postup pri žiadaní o pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.

      • Zákonný zástupca  informuje riaditeľku materskej školy, že by chcel pre svoje dieťa pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.
      • Riaditeľka školy odporučí zákonnému zástupcovi, rodičovi návštevu príslušného zariadenia výchovného poradenstva,

       Rodič má zákonnú povinnosť zapísať dieťa do základnej školy pri splnení podmienky veku. Každý predškolák musí ísť na zápis do ZŠ aj napriek tomu, že zákonný zástupca uvažuje dať žiadosť na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ.   V ZŠ bude zákonný zástupca dieťaťa informovať riaditeľa ZŠ o tom, že požiada riaditeľku MŠ o pokračovanie povinného predprimárneho vzdelávania.

      Rodič musí predložiť pri žiadosti na pokračovanie plnenia povinného predprimárneho vzdelávania v MŠ

      1. písomný súhlas príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie
      2. písomný súhlas všeobecného lekára pre deti a dorast
      3. informovaný súhlas zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia na stiahnutie TU

      Zákonný zástupca sám osloví príslušné Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a dohodne si termín stretnutia.

      Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

      Záhorácka 51

      901 01 Malacky

      Tel.: 034/772 42 93

      mail: pppmalacky@gmail.com  

       

      • Na základe žiadosti a predložených požadovaných dokladov riaditeľka materskej školy posúdi a vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.

      Termíny

      • Zákonného zástupca informuje MŠ o záujme v  pokračovaní plnenia predprimárneho vzdelávania dieťaťa – do 15.4.2021.
      • Zákonný zástupca dodá žiadosť spolu s požadovanými dokladmi riaditeľke MŠ – do 15. mája 2021.
      • Riaditeľ MŠ vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania dieťaťa v MŠ – do 15. júna 2021.

       

      V Zohore  29. 3. 2021                                                                            Ľubica Mikušová

                                                                                                                       riaditeľka školy

       

     • Morena

     • Pani učiteľka Ivanka Greliková nám 29.3.2021 porozprávala o dávnej tradícií hádzať Morenu do potoka. A aspoň takto symbolicky sme privítali jar v našej MŠ. 

     • FAST HEROES

     • Hrdinovia FAST v našej škôlke

      Dňa 8.3.2021 sa v našej MŠ objavili noví hrdinovia. Sú to deti našej škôlky zapojené do celosvetového projektu povedomia o Cievnej mozgovej príhode. Po dobu 5-tich týždňov tak deti z triedy Kuriatok každý deň získavajú formou zábavných hier, videí a ilustrácií užitočné informácie ako rozpoznať príznaky CMP u ľudí a ako reagovať v tejto situácií. Naši hrdinovia sú úžasní a plní odhodlania plniť všetky výzvy tohto projektu. Držte nám päste, možno raz niekomu vďaka týmto skúsenostiam deti zachránia život.

     • Mimoriadny oznam

     • Nástup detí do MŠ od 8.3.2021

       

      Materská škola bude otvorená  od 8.3.2021 len  pre zákonných zástupcov  detí z kritickej infraštruktúry a rodičov detí, ktorým povaha práce nedovoľuje pracovať z domu.

      Z organizačných dôvodov preto žiadame všetkých rodičov, aby svoj záujem/nezáujem  o MŠ od 8.3.2021 nahlásili triednej učiteľke.

      Potrebné priniesť:

      Čestné vyhlásenie a súhlas so spracovaním osobných údajov TU /vypĺňa a podpisuje zákonný zástupca dieťaťa/

      Vyhlásenie o bezinfekčnosti dieťaťa TU

       

       

      Do materskej školy bude prijaté dieťa s vypísanými tlačivami. Z organizačných a personálnych dôvodov nie sme schopní zabezpečiť kopírovanie dokumentov.

       

      Do areálu MŠ vstupujú iba osoby s negatívnym testom nie starším ako 7 dní /treba ho mať pri sebe a v prípade požiadania sa ním preukázať/.

       

      Ak dieťa bude preukazovať čo iba jeden z príznakov /teplota, triaška, únava, malátnosť, začervenané alebo zapálené oči, upchatý nos, hustý alebo zafarbený výtok z nosa, nádcha, kašeľ, bolesť uší, výtok z uší, vracanie, riedka stolica, vyrážky, chrasty na koži a pod./ prosíme rodičov, aby si dieťa nechali doma.

       

      Záleží nám na tom, aby materská škola bola otvorená postupne pre všetky deti. Prosíme  Vás o mimoriadne zodpovedný prístup v tejto nepriaznivej epidemiologickej situácií, aby sme spoločnými silami predišli ohrozovaniu zdravia detí, zamestnancov a aj Vás rodičov.

      Za pochopenie a spoluprácu ďakujeme.

       

      Riaditeľka MŠ a kolektív

     • Mimoriadny oznam!

     • Na základe nariadenia RÚVZ zo dňa 1.3.2021 v súvislosti s výskytom pozitívneho testu u viacerých zamestnancov a detí sa predlžuje prerušenie prevádzky materskej školy do 7.3.2021.

      Karanténne opatrenia:

      • aktívne monitorovať svoj zdravotný stav a v prípade jeho zhoršenia (náhly nástup aspoň jedného  z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára alebo záchrannú službu,
      • zostať v domácej izolácií po dobu určenej hygienikom RÚVZ,
      •  v prípade objavenia sa príznakov (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) podrobiť sa odberu biologického materiálu z nosohltanu na prítomnosť RNA koronavírusu COVID-19, objednať sa na odber na www.korona.gov.sk,
      • zdržať sa sociálnych kontaktov( napr. návštev kultúrnych, športových, spoločenských alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie,
      • zdržať sa cestovania,
      • zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem

      Nástup do materskej školy bude oznámený. Prosíme o sledovanie webovej stránky školy.

      Riaditeľka MŠ

     • Mimoriadny oznam!

     • Na základe Zápisnice RÚVZ o epidemiologickom vyšetrení zo dňa 17.2.2021 je prerušený výchovno-vzdelávací proces materskej školy od 18.2.2021 do 2.3.2021 /vrátane/. Ďeťom, ktoré navštevovali MŠ a zamestnancom je nariadené plniť karanténne opatrenia.

      Karanténne opatrenia:

      • aktívne monitorovať svoj zdravotný stav a v prípade jeho zhoršenia (náhly nástup aspoň jedného  z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) a v prípade objavenia sa príznakov bez meškania telefonicky kontaktovať ošetrujúceho lekára alebo záchrannú službu,
      • zostať v domácej izolácií po dobu určenej hygienikom RÚVZ,
      •  v prípade objavenia sa príznakov (náhly nástup aspoň jedného z týchto príznakov: horúčka, kašeľ, bolesti hrdla, dýchavičnosť) podrobiť sa odberu biologického materiálu z nosohltanu na prítomnosť RNA koronavírusu COVID-19, objednať sa na odber na www.korona.gov.sk,
      • zdržať sa sociálnych kontaktov( napr. návštev kultúrnych, športových, spoločenských alebo iných hromadných podujatí alebo prijímania osôb alebo vykonávania spoločenských aktivít v mieste izolácie,
      • zdržať sa cestovania,
      • zdržať sa účasti na výučbových aktivitách s výnimkou e-learningových foriem

      Všetci zamestnanci a blízke osoby sa pretestujú pomocou PCR testov.

      Nástup do materskej školy bude oznámený. Prosíme o sledovanie webovej stránky školy.

      Riaditeľka MŠ