• OZNAM

     •  

      Príspevok na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole

       

      Vážení rodičia,

       

      v súlade s Dodatkom č.3 k  VZN obce Zohor č. 2/2014 z 13.12.2019, Uznesením č. 9/7/2019, ktorým sa určuje výška príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Zohor, sa určuje výška príspevku za mesiac marec 2020 sumou 6,- € (vypočítaná alikvotná časť určeného príspevku).

       

      Zákonným zástupcom detí, ktorí uhradili príspevok za mesiace marec a apríl, bude platba prenesená do nasledujúceho obdobia, v ktorom sa obnoví prevádzka materskej školy. V prípade, že bude prerušená prevádzka MŠ do konca školského roka 2019/2020, zákonným zástupcom, ktorí uhradili príspevok za mesiace marec a apríl, bude platba prenesená do nasledujúceho školského roka.

       

      Zákonnému zástupcovi dieťaťa, ktoré bude od septembra predškolákom sa príspevok vráti.

       

      riaditeľka MŠ

        

     • Oznam

     • Odklad povinnej školskej dochádzky

       

      Vážení rodičia,

       

      ktorí máte záujem o odklad povinnej školskej dochádzky, pošlite do Centra pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie na e-mail pppmalacky@gmail.com žiadosť o vyšetrenie školskej zrelosti dieťaťa. Do žiadosti uveďte len meno a priezvisko dieťaťa, MŠ, ktorú dieťa navštevuje a telefonický kontakt na rodiča. Toho času nie je povolené vykonávať vyšetrenia, preto až po skončení karanténnych opatrení, Vám bude telefonicky alebo mailom oznámený termín vyšetrenia. Do CPPPaP sa momentálne nedovoláte, nakoľko zamestnankyne majú toho času „Home Office“.

       

      Od 01.04.2020 Centrum pedagogicko–psychologického poradenstva a prevencie Malacky sídli v nových priestoroch na Záhoráckej ulici č. 51, na 1. poschodí v budove UniCredit Bank. Toho času je činnosť CPPPaP pozastavená do odvolania.

       

      Zákonným zástupcom detí odporúčame sledovať oznamy na webovom sídle CPPPaP.

       

      Ďakujem Vám za spoluprácu a prajem všetko dobré, hlavne veľa zdravia.

      Riaditeľka MŠ

       

       

       

    • Podávanie Žiadostí o prijatie dieťaťa
     • Podávanie Žiadostí o prijatie dieťaťa

     • Riaditeľka Materskej školy oznamuje, že Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2020/2021 bude prijímať elektronicky od 4.5.2020 do 7.5.2020 alebo vypísaním a vhodením do poštovej schránky v MŠ na bránke pri vstupe do areálu MŠ 4.5.2020 od 13:00 hod. do 16:00 hod.
      Žiadame všetkých, aby dodržiavali hygienické opatrenia – vstupovali len po jednom, odstup v rade min. 2 metre, v rúškach a s vlastným perom.  
      Prosíme o použitie aktuálnej žiadosti, ktorá je uverejnená na www.mszohor.sk - (elektronickú žiadosť sprístupnime 4.5.2020)
      Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

      Na základe rozhodnutia ministra školstva ďalej uvádzame:

      1. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
      2. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

      Kritériá prijatia:

      • 5-6 ročné deti, ktoré majú v nasledujúcom školskom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
      • deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou,
      • deti s dodatočne odloženou povinnou školskou dochádzkou,
      • deti, ktoré dovŕšili (dovŕšia) 3 roky k 31.8.2020.

      Upozorňujeme, že dieťa prijaté do materskej školy musí:

      • mať osvojené základné hygienické návyky, plienky v prostredí materskej školy nie sú prípustné ani na spanie, dieťa sa musí vedieť vypýtať na WC, vedieť ho  použiť, umyť si ruky, nemá fľašu, cumlík, vie sa najesť samostatne lyžicou a napiť z pohára, vie si obliecť základné časti odevu a vie sa obuť
      • vedieť reagovať na pokyn dospelého a zrozumiteľne komunikovať na úrovni zodpovedajúcej jeho veku
      • mať zvládnutú lokomóciu – chôdza, chôdza po schodoch

      Písomné rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí dieťaťa do materskej školy vydá riaditeľka materskej školy v súlade s § 5 ods. 14 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do 30. júna 2020.

      Ľubica Mikušová
      riaditeľka materskej školy

     • Návšteva Knižnice

     • Dňa 3.3.2020 všetky naše deti navštívili Knižnicu v Zohore.Oboznámili sa s priestormi Knižnice a ako vlastne funguje.