• Informácie k prijatiu dieťaťa

   • Podávanie Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2021/2022 sa uskutoční v temíne od 3.5.2021 do 7.5.2021.

    Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

    • dieťa, ktoré k 31.8.  dovŕšilo 3 roky,
    • pre dieťa, ktoré dosiahlo do 31.8. päť rokov je predprimárne vzdelávanie povinné. Povinné predprimárne vzdelávanie plní dieťa v materskej škole podľa trvalého bydliska, ak zákonný zástupca pre dieťa nevyberie inú materskú školu, do ktorej ho riaditeľ tejto materskej školy prijme, ak je dostatok kapacít.

     

    Dieťa po dovŕšení šiesteho roka veku, ktoré nedosiahlo školskú spôsobilosť, môže pokračovať v plnení povinného predprimárneho vzdelávania na základe: 
    a)  písomného súhlasu zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, 
    b) písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast 

    c) informovaného súhlasu zákonného zástupcu TU 
    (Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o pokračovaní plnenia povinného predprimárneho vzdelávania.) 

    Dieťa, ktoré nedovŕšilo piaty rok veku do 31. augusta príslušného roku a ktorého zákonný zástupca požiada, aby bolo na povinné predprimárne vzdelávanie prijaté dieťa, pričom zákonný zástupca je povinný k žiadosti predložiť: 

    1. súhlasné vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie 
    2. súhlasné vyjadrenie všeobecného lekára pre deti a dorast 
    3. informovaný súhlas zákonného zástupcu TU 

    (Riaditeľka materskej školy vydá rozhodnutie o predčasnom  plnení  povinného predprimárneho vzdelávania.) 

    Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca je povinný k žiadosti predložiť:

    • potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast,
    • vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie,
    • odporúčanie všeobecného lekára pre deti a dorast.

     

    Zákonný zástupca môže žiadosť o prijatie do materskej školy doručiť:

     • elektronicky   na webovej stránke  www.mszohor, bude spustená od 03.05.2021 do 07.05.2021 (vytlačiť, podpísať obidvomi  zákonnými zástupcami dieťaťa, potvrdiť detským lekárom a originál vhodiť do schránky materskej školy v danom termíne, alebo priniesť osobne  riaditeľke MŠ),
     • poštou na adresu materskej školy,
     • vhodením do poštovej schránky materskej školy
     • osobne (v termíne  03.05.2021 a 04.05.2021  od 14.30 hod. do 16.00 hod. )

    Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.

     

    V zmysle § 59 ods. 7 školského zákona riaditeľka MŠ rozhodne do 15.júna 2021 o prijatí dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v školskom roku 2021/2022.

    •  

     

    Čo potrebuje dieťa do MŠ

    DOKLADY: fotokópia kartičky poistenca, adaptačný hárok, súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas so zberom do centrálneho registra, splnomocnenie na preberanie dieťaťa do MŠ, vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

    OSOBNÉ POTREBY: papučky podpísané / sandálky pevné klasické/, podpísané pyžamko, vankúš podľa zvyku dieťaťa podpisaný, balík papierových hygienických vreckoviek, vo vrecúšku náhradné oblečenie na prezlečenie pohodlný odev, vhodnú obuv na pobyt vonku, ak je mokro pláštenku a čižmičky, označený hrebeň.
    V strednej a veľkej triede cvičebný úbor - krátke nohavice a tričko podpísané, zubnú kefku, pastu a plastový pohár podpísané.

  • Tlačivá