• Informácie k prijatiu dieťaťa

   • Žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole na školský rok 2020/2021 sa budú prijímať elektronicky
    od 4.5.2020 do 7.5.2020 alebo vypísaním a vhodením do poštovej schránky v MŠ na bránke pri vstupe do areálu MŠ 4.5.2020 od 13:00 hod. do 16:00 hod.
    Žiadame všetkých, aby dodržiavali hygienické opatrenia – vstupovali len po jednom, odstup v rade min. 2 metre, v rúškach a s vlastným perom.  
    Prosíme o použitie aktuálnej žiadosti, ktorá je zverejnená nižšie v sekcií Tlačivá - (elektronickú žiadosť sprístupnime 4.5.2020)
    Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí.
    Na základe rozhodnutia ministra školstva ďalej uvádzame:

    1. Potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
    2. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

    Čo potrebuje dieťa do MŠ

    DOKLADY: fotokópia kartičky poistenca, adaptačný hárok, súhlas so spracovaním osobných údajov, súhlas so zberom do centrálneho registra, splnomocnenie na preberanie dieťaťa do MŠ, vyhlásenie o bezinfekčnosti prostredia.

    OSOBNÉ POTREBY: papučky podpísané / sandálky pevné klasické/, podpísané pyžamko, vankúš podľa zvyku dieťaťa podpisaný, balík papierových hygienických vreckoviek, vo vrecúšku náhradné oblečenie na prezlečenie pohodlný odev, vhodnú obuv na pobyt vonku, ak je mokro pláštenku a čižmičky, označený hrebeň.
    V strednej a veľkej triede cvičebný úbor - krátke nohavice a tričko podpísané, zubnú kefku, pastu a plastový pohár podpísané.

  • Tlačivá